hakaret sucu sikayet dilekcesi

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi

Hakaret suçu şikayet dilekçesi; hakaret suçunun soruşturulması ve hakaret eden kimseye ceza verilmesi için savcılığa hitaben yazılan dilekçeye verilen isimdir. Savcılık, karakol veya CİMER üzerinden gönderilebilir. Hakaret suçu şikayet dilekçesi ile yapılan başvuru neticesinde savcılık dosyaya bir esas numarası verir. Devamında şüpheli hakkında soruşturma başlar. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Hakaret suçu; kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte söz veya davranışlarda bulunmayı yasaklayan bir suçtur. Hakaret suçu, mağdurun şikayetine bağlı olarak cezalandırılan yani takibi şikayete bir suçtur. Yani, hakarete uğrayan kişi, hakaret eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunmadıkça, savcılık soruşturma başlatamaz. Bunun istisnası kamu görevlisine hakaret ve Cumhurbaşkanına hakaret suçudur.

Hakaret suçu, sözlü veya yazılı olarak işlenebileceği gibi, telefonla da işlenebilir. Telefonla hakaret suçu, mağdurun telefonuna hakaret içeren mesajlar gönderilmesi veya aranarak hakaret edilmesi şeklinde gerçekleşebilir. Telefonla hakaret suçu, diğer hakaret suçlarına göre daha kolay ispatlanabilir. Çünkü telefon kayıtları, mesaj içerikleri ve ses kayıtları gibi somut deliller elde edilebilir. Telefonla hakaret suçu mağduru olan kişi, hakaret eden kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Suç duyurusunda bulunmak için bir dilekçe yazmak gerekir. Dilekçede; mağdurun ve şüphelinin kimlik bilgileri, adresleri, telefon numaraları, suçun işlendiği tarih ve saat, suçun işlenme şekli ve içeriği, delillerin neler olduğu ve tanıkların varsa isimleri belirtilmelidir. Hakaret suçu şikayet dilekçesi örneğini aşağıdan indirebilir veya kopyalayabilirsiniz. Fakat Hakaret suçu şikayet dilekçesini kendinize göre revize etmeniz gereklidir. 

Hangi Kelimelerin Hakaret Olup Olmadığını Buradan Öğrenebilirsiniz. https://hakaretmi.com/

hakaret sucu sikayet dilekcesi ornegi

hakaret sucu sikayet dilekcesi ornegi

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına

Şikayette Bulunan: Masum SAFKAN

Şikayet Edilen        : Kimliği bilinmemektedir.  

Suç                              : Hakaret(TCK m. 125)

Suç Tarihi ve Yeri: 11.04.2023 Ankara

Konu                        : Hakaret suçu işleyen şikayet edilenin tespit edilerek cezalandırılması talebimdir.

Açıklamalar

11.04.2023 tarihinde iş çıkışı mesai arkadaşlarımla Çankaya İlçesi Tunalı Hilmi Caddesine yürürken karşı yönden gelen ismini bilmediği ve tanımadığım bir erkek şahıs ile çarpıştım. Şahıs yürürken telefonla konuşuyordu ve önüne bakmıyordu, bu yüzden bana çarptı. Önüne bakması ve dikkatli olması gerektiği konusunda kendisini uyardım. Özür dileyeceğine bana asıl sen önüne bak diye çıkıştı. Ben de üstelemeyip yoluma devam ettim. Ancak şahıs arkamdan hödük, odun, hangi dağdan geldin, önce yürümeyi sonra da konuşmayı öğren, ayı diye bağırdı.

Şahıs hakaretlerine devam etti ancak ben olayım büyümemesi için yoluma devam ettiğinden diğer hakaretlerini duyamadım. Söz konusu şahıs umuma açık bir yerde kalabalık içinde ve herkesin duyacağı bir şekilde bana hakaret etmiştir. O sırada yanımda olan arkadaşlarım buna şahit olmuştur. Cadde üzerindeki işyerleri kameralarından ve varsa resmi kameralardan da durum tespit edilebilir.

Hukuki Sebepler: TCK ve ilgili her türlü yasal mevzuat.

Hukuki Deliller  : Kamera kaydı, tanık beyanları ve diğer her türlü yasal delil.

Sonuç ve İstem   : Şahsıma karşı hakaret suçu işleyen şüphelinin tespit edilerek cezalandırılması için gereken iş ve işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim 12.09.2023

                                              Masum SAFKAN


Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi PDF Word

        T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN : Hüseyin Hür (TC: 45642126318 )

VEKİLİ : Av… 

ŞİKAYET EDİLEN :

 • Twitter id: @06Osman_Sari006
 • Twitter link: https://Twitter.com/06Osman_Sari006
 • Paylaşılan link: https://Twitter.com/06Osman_Sari006/status/1671943528790761474

SUÇ      : Hakaret (TCK m. 125)

KONU : Twitter adlı sosyal medya uygulaması üzerinden müvekkil Hüseyin Hür’ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici paylaşımlarda bulunmuş olması nedeniyle @06Osman_Sari006 Twitter kullanıcı adlı şahıs hakkında TCK m. 125 gereğince soruşturma yapılarak kamu davası açılmasına ilişkin talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

 • Müvekkilim Burak Arslan eski tiyatro oyuncusudur. Şu anda ise Pati Koruyucuları Derneği (Paw Guards) derneğinde üyelik yapmaktadır ve Körolası Çöpçüler Medya Akademi’nin kurucusudur. Söz konusu dernek Türkiye’nin en büyük sokak hayvanları destek ve koruma platformudur. Müvekkilim mevzu bahis yardım platformunda çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Müvekkilim 18.06.2023 tarihinde, yapmış olduğu bir canlı yayında bahsi geçen yardım kuruluşu hakkında yapmış olduğu söylemlerden ötürü kendisine sosyal medya platformu üzerinden şüpheli 06Orhan_Sari06 Twitter kullanıcı adlı şahıs tarafından hakaretlerde bulunulmuştur. (Ek-1)
 • Şüpheli 06Orhan_Sari06 Twitter kullanıcı adlı şahıs bir sosyal medya platformu olan Twitter (yeni adıyla X) üzerinden müvekkilime ‘’Millete ağza alınmayacak küfürler eden bu örgüt lideri tutuklanmalı ve yönettiği karanlık yapı araştırılmalıdır.‘’ demiş, bu durum müvekkilimin kişilik haklarına saldırıda bulunmuş ve aynı zamanda kendisinin onur ve şerefine yönelik söylemlerle saygınlığını rencide etmiştir. Şüphelinin yaptığı paylaşım 22.06.2023 tarihinde herkesin görebileceği bir platform olan Twitter (X) üzerinden yapılmıştır. Ayrıca müvekkilimi açıkça kast ederek “Millete ağza alınmayacak küfürler eden bu örgüt lideri tutuklanmalı ve yönettiği karanlık yapı araştırılmalıdır.” şeklinde hakaret içerikli bir yorum yazmıştır. Bu yorumun ekran görüntüsü ekte sunulmuş olup aynı zamanda aşağıda da yer almaktadır. (Ek-2)
 • Şikayet olunan şahıs tarafından ilgili sosyal medya hesabında yapılan paylaşım ile müvekkil suçlu olarak hedef gösterilmiş, gurur kırıcı, itibar sarsıcı, aşağılayıcı ve incitici sözlerle masumiyet karinesi görmezden gelinmiş, müvekkilin kişilik hakları zedelenmiştir. TCK madde 73/2’ye göre mağdur tarafından fiil ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 6 aylık süre başlamaktadır. Müvekkilim öğrenme tarihi 22 Haziran 2023 olup ekran görüntülerinin alınma tarihi de fiili öğrenme tarihi niteliğinde olup aksi hiçbir delil ve şüphe yoktur. Açıklamalarımızı destekler nitelikteki Yargıtay kararı şöyledir:

Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesi; “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmünü amirdir.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin, 2020/19287 E., 2021/303 K. sayılı ilamında, “… müşteki vekilinin, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesinde, sosyal paylaşım sitesinde yer alan hakaret içeren yazıyı öğrenme tarihinin 27/10/2019 olduğunu ve şikayet dilekçesi ekinde sunduğu ekran görüntülerinin sol üst kısmında yazan 27/10/2019 tarihinin de hakaret içeren yazının çıktısının alındığı tarih olduğunu belirtmesi karşısında; şikayetin süresinde yapıldığı gözetilmeden, şikayet hakkının süresinin geçtiğinden bahisle şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ve bu karara yapılan itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır. …” denilmektedir.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 29.11.2016 tarihli, 2015/2550 E., 2016/18260 K. Sayılı kararında “Hakaret fiilerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

 • Yukarıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz üzere paylaşımda bulunan; @06Osman_Sari006 kullanıcı adlı Twitter kullanıcısını hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ve 125/2. maddelerince cezalandırılması gerekmektedir. Şikayet olunan şahsın; müvekkile hakaret ettiği, dilekçe ekinde belirttiğimiz ekran görüntüleri ve yine bu görüntüdeki sosyal medya sitesi üzerinden yapılacak bir araştırma ile de anlaşılacaktır. Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız nedenlerle; şikayet olunan şahsın atılı suçtan cezalandırılması için şikayette bulunma zorunluluğu doğmuştur. Paylaşımın ekran görüntüsü dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TCK madde 125, Anayasa, TCK, CMK ve diğer ilgili yasalar

HUKUKİ DELİLLER :

Şikayet edilen şahsın 06Orhan_Sari06 Twitter kullanıcı adlı şahsın Twitter hesabına ilişkin ekran görüntüleri, Şikayet edilen şahsın müvekkilim hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın ekran görüntüsü ve bu paylaşıma ilişin link, Sosyal medya kayıtları, yazılı ve sözlü her türlü yasal delil

NETİCE VE TALEP :

Yukarıda açıklanan ve re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

 • Kişinin gerçek kimlik bilgilerinin tespiti amacıyla araştırma yapılması (Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2018/4620 esas 2019/2166 sayılı kararı, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2018/819 esas 2018/4172 sayılı vb. kararları gereği ip tespiti yapılarak gerçek kimlik bilgisinin araştırılması) ve ip tespiti yapılması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını ve neticesinde şikayet olunan şahsın 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereğince cezalandırılması,
 • Şikayet edilen 06Orhan_Sari06 Twitter kullanıcı adlı şahsın hakkında TCK m. 123 kişilerin huzur ile sükununu bozma ve TCK m. 125 hakaret suçu ve re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerden dolayı soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını saygılarımızla ve vekaleten arz ve talep ederiz. 28.08.2023

                              Şikayet Eden Vekili
                            Av…. 

EK :

 • Müvekkile hakaret içerikli tweet atan @06Osman_Sari006 kullanıcı adlı şahsın Twitter hesabının ekran görüntüsü
 • @06Osman_Sari006 Twitter kullanıcı adlı şahsın paylaşmış olduğu müvekkile hakaret içeren paylaşımı
 • Vekaletname ve Yetki Belgesi Sureti

avatar

Site Yöneticisi