Salak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Salak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hakaret mi?


Salak kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Salak adam) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/7596 Karar: 2020/291 Tarih: 14.01.2020
Karar #2

Sanığın katılana attığı mesajlardan "Ha ha ha salak" şeklindeki sözün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/20273 Karar: 2020/13343 Tarih: 22.10.2020
Karar #3

Eylemin (Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlisine karşı: Kadına bak, senin keyfini mi bekleyeceğim lan, geri zeka salak) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşılaraktan, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, teblignameye uygun olarak temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/18047 Karar: 2022/19406 Tarih: 11.10.2022

"Salak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.