Ağzına Sıçarım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ağzına Sıçarım"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ağzına sıçarım" ifadesi, Türkçede oldukça argo ve saldırgan bir şekilde, birine öfke, hoşnutsuzluk veya aşağılama hisleri ile karşılık vermek için kullanılır. Bu ifade, büyük bir saygısızlık ve hoşgörüsüzlük içerir ve kesinlikle saygı gerektiren veya resmi ortamlarda kullanılmamalıdır.

Bu tür ifadeler, özellikle duyguların yoğun olduğu özel sohbetlerde veya samimi arkadaşlar arasında kullanılabilir. Ancak, bu ifade oldukça saldırgan ve argo olduğu için, iletişimde daha saygılı ve uygun bir dil kullanmak daha iyi olacaktır. Kötü dil kullanımı, insanlar arasındaki ilişkileri ve iletişimi olumsuz yönde etkileyebilir ve saygısızlık olarak algılanabilir.

Hakaret mi?


Ağzına s.çarım kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Şüphelinin haciz işleminden sonra görevlilerin dışarıya çıkmalarına engel olduğu ve ...'e hitaben "Senin ağzına s.çarım, seni öldürürüm" şeklinde sözler söylediğinin belirtildiği tutanağın sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olduğu, söz konusu tutanağı tanzim eden kamu görevlilerinin alınan beyanlarında tutanakta ifade edilen hususları doğruladıkları  gözetildiğinde, şüpheli hakkında anılı suçlardan (hakaret, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kalma) kamu davası açmak için yeterli delilin bulunduğu gözetilmeden, ek kovuşturmaya yer olmadığına da- ir karara karşı yapılan itirazın reddine dair ... Sulh Ceza Hâkimliğinin... tarihli ve.... değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulmasına...

Yargıtay 14. CD Esas: 2016/4392 Karar: 2016/3697 Tarih: 13.04.2016

Karar #2

Sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (Ağzına s.çarım) açıkça katılanın şeref ve saygınlığını rencide edecek sövme niteliği taşıdığı ve suçun unsurlarının oluştuğu gözetilmeden, yerinde görülmeyen  gerekçeyle beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/38334  Karar: 2022/9717 Tarih: 11.04.2022

Karar #3

Eylemin (Doktora hitaben: Başlarım sizin yapacağınız tedaviye, ağzına &par) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç ti pine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü sebepler ye- rinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye aykin olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/14648 Karar: 2022/11157 Tarih : 26.04.2022

"Ağzına Sıçarım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.