Nankör

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Nankör"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Nankör" terimi, bir kişinin veya bir varlığın, yardım veya iyilikte bulunan bir başkasına karşı minnettarlık veya şükran duymadan davranması durumunu ifade eder. Nankörlük, başkalarının yardımını veya iyiliğini değerlendirmeme, onları küçümseme veya unutma durumu olarak nitelendirilir. Nankör bir kişi, elde ettiği faydaları veya yardımları unutarak veya değersizleştirerek, yardım eden kişiye karşı adil olmayan bir tutum sergileyebilir.

"Nankör" terimi, olumsuz bir anlam taşır ve genellikle eleştirel bir ifade olarak kullanılır. Bu ifade, kişinin başkalarının iyiliklerine veya yardımlarına karşı saygısız bir tavır sergilediğini veya minnettarlık göstermediğini belirtirken, aynı zamanda yardımseverliği ve iyi niyeti vurgulayabilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin kişileri aşağılama veya küçümseme amacıyla değil, olumlu değerlerin ve yardımlaşmanın önemini vurgulamak amacıyla kullanılmasıdır.

Hakaret mi?


Nankör kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın "Senin gibi astsubaylar yüzünden Genelkurmay Başkam içeride yatıyor, kime hizmet ediyorsun, sen astsubayların yüz karasısın, nankörsün" şeklindeki sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba hitap tarzı ve nezaketsiz söz niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/14620 Karar: 2018/14242 Tarih: 05.01.2018

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın resmi nikâhlı eşine hitaben söylediği kabul edilen "İhanet ediyorsun, adın batsın, nankör, açgözlü görmemiş" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2016/12901 Karar: 2018/12942 Tarih: 15.10.2018

Karar #3

Eyleme (Alacak davası kapsamında mahkemeye sunulan cevap dilekçesinde, davacıya hitaben: Çünkü davacı... isimli şahsiyet yoksunu hayatımda gördüğüm en büyük nankörlüğü yapmaktadır) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12882 Karar: 2019/1757 Tarih: 21.01.2019

Karar #4

Sanığın olay tarihinde ... Asliye Hukuk Mahkemesi kalemine gelerek dosya fotokopisi istemesi nedeniyle mübaşir olarak görev yapmakta olan katılan geldiğinde verebileceğinin yazı işleri müdürü tarafından söylenmesi üzerine katılan ...'in gıyabındaki sözlerinin (0 mübaşir mi, nankör o, bana fotokopi çekmez) kaba ifade niteliğinde olduğu, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadın gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas:2020/10767 Karar: 2020/13561 Tarih: 26.10.2020

Karar #5

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Somut olayda, sanığı mağdura söylediği sözlerin (Avukat tarafından, müvekkile hitaben: Nankör, uzatma) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kendisine karşı yapılan davranışları yorumlamaktan ibaret, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçundan yazılı şekilde karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/20997 Karar: 2022/16914 Tarih: 05.07.2022

"Nankör" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.