Alçak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Alçak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hakaret olarak kullanıldığında "alçak" kelimesi, bir kişinin ahlaki değerlerinin düşük olduğunu, etik olmayan veya kötü niyetli davranışlar sergilediğini ifade etmek için kullanılır. Bu kelime, birine saygısızlık etmek, onun karakterini küçümsemek veya kötülemek amacıyla kullanılır. Alçak, insanların dürüstlük, sadakat, onur gibi değerlere saygı göstermediğini ima eder ve böyle bir kişi için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Alçak kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın Twitter hesabından Cumhurbaşkanının ellerinde, yüzün- de ve alnında kan bulunan bir resim ile "Haziranın kırılan yeşil dalları, analarınızı yuhlatan alçak, sandıkla sersemledi, er ya da geç devrimcilere hesap verecek" şeklindeki tweeti retweet etmesi biçiminde gerçekleşen eyleme ilişkin) toplanıp gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2017/2277 Karar: 2017/5414 Tarih: 28.11.2017

Karar #2

Eylemin (Avukat tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, ilgili Cumhuriyet savcıları ve emniyet müdürü hedef alınarak:... tarihinde... Emniyet Müdürlüğü ve... Cumhuriyet Savcılığın ca saldırılar hakkında işlem yapılmaması ihmal ve görevi savsaklamak ile açıklanabilecek bir durum değildir, bu durum şeref, namus, haysiyetten yoksun, ahlaksız, alçak kamu görevlilerince bilerek ve isteyerek devletin mahkemesini göye yapamayacak şekilde zaafa uğratan kasıtlı davranış örneğidir) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/3598 Karar: 2019/7959 Tarih: 30.04.2019

Karar #3

Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerindeki çetelerin birbirlerini ıslah etmek amacıyla oluşturdukları "Hiphop Kültürü'nün müzik kolunu teşkil eden "Rap", kelime olarak "ağır sözlü eleştiri" anlamına geliyor olsa dahi; eleştiri ve sitem, kişilerin şereflerini, onurlarını, namuslarını, toplum içindeki itibarlarını incitmeye ve diğer fertler nezdindeki saygınlıklarını zedelemeye yönelik olarak hakaret içeren sözcükler kullanılmak suretiyle yapılamaz.

Açıklanan nedenlerle, sanık tarafından yazıldığında kuşku bulunmayan ve çeşitli internet sitelerinde yayınlanan "Ses Çıkarma" isimli müzik parçasında geçen, "lan, kansız ahmak, piç ihtilali, pis istikbali, alçak, lan asma" sözcükleriyle, kamu görevlisi olan katılana görevinden dolayı hakaret edildiğinin ve bu suretle 5237 sayılı TCY'nın 125/3-a maddesinde düzenlenmiş bulunan kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunun unsurlarının oluştuğunun kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas : 2009/4-196 Karar : 2009/248 Tarih : 27.10.2009

Karar #4

Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki uyuşmazlık; sanığın, yazıp besteleyerek internet sitesinde "Rap Müzik" tarzında seslendirdiği müzik parçasında, T.C. Başbakanı olarak görev yapmakta olan R.T.E.'ye yönelik olarak sarf ettiği sözlerin "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu" oluşturup oluşturmayacağına ilişkindir.

Sanık tarafından yazıldığında kuşku bulunmayan ve çeşitli internet sitelerinde yayınlanan "Ses Çıkarma" isimli müzik parçasında geçen, "lan, kansız ahmak, piç ihtilalı, pis istikbali, alçak, lan asma" sözcükleriyle, kamu görevlisi olan katılana görevinden dolayı hakaret edildiğinin ve bu suretle 5237 sayılı TCK'nin 125/3-a maddesinde düzenlenmiş bulunan kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunun unsurlarının oluştuğunun kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.

Yargıtay CGK Esas: 2009/4-196-2009/248 Tarih: 27.10.2009

"Alçak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.