Vicdansız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Vicdansız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Vicdansız kelimesi, bir kişinin başkalarının duygularını veya ihtiyaçlarını umursamadan hareket ettiğini ifade eder. Vicdansızlık, empati eksikliği ve duygusal kayıtsızlıkla ilişkilidir. Vicdansız bir kişi, başkalarının acılarını veya zorluklarını umursamaz ve kendi çıkarlarını ön planda tutar. Bu davranış, toplumsal ilişkilerde sorunlara ve iletişim kopukluğuna yol açabilir. Vicdansızlık, insanların birbirlerine saygı göstermesi ve empati kurması gereken bir dünyada olumsuz bir etkiye sahiptir.

Hakaret mi?


Vicdansız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, kendisinin taraf olduğu bir davada karar veren katılan hâkimle görüşen sanığın tartışma esnasında söylediği suça konu sözlerin (Ben senin vicdanlı bir insan olduğunu zannettiğim için seninle konuşmaya geldim, gördüğüm kadarıyla vicdansızmışsan, ayrıca çok toymuşsun) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın bu suçtan beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6854 Karar: 2018/7515 Tarih: 16.05.2018

Karar #2

Somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (Bir 90 yapmıyorsunuz, paran var mı yok mu diye sormuyorsunuz, siz çalışmak istiyoruz, defolun gidin, siz çetesiniz, vicdansız, Allah belanızı versin) muhatapların onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı ve beddua niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/7741 Karar: 2020/307 Tarih: 14.01.2020

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen iddianame konusu sözlerin (Doktora hitaben: Siz Başbakanın doktorlarısınız, boş boş oturuyorsunuz, burada benim verdiğim vergi ile çalışıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz ki, bir çocuğu tedavi etmiyorsunuz, gaddarsınız, vicdansızsınız) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/10433 Karar: 2020/15075 Tarih: 04.11.2020

Karar #4

Sanığın "Vicdana gel, vicdansız, Allah belanı versin" şeklindeki sözlerinden "Vicdansız" kelimesinin sanığın eşinin hasta olduğunu ve bu nedenle haciz işlemi yapılmasını istemediğini de ifade ettiği göz önünde bulundurulduğunda, bu sözün söylendiği yer, zaman ve bağlama gözetildiğinde, gelişen olaylar içerisinde sarf edildiği, ifadenin rahatsız edici ve ağır eleştiri tarzında olması, "Allah belasını versin" şeklindeki ifadesinin beddua niteliğinde, nezaket dışı, kaba ve rahatsız edici sözler olmakla birlikte sanığın sarf ettiği sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığına rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2020/5-180 Karar: 2021/97 Tarih: 11.03.2021

Karar #5

Sanığın söylediği sabit olan "Allahsızsın, vicdansız ve acımasızsın" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba hitap tarzı ile beddua niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, atılı suçtan beraatine karar verilmesi gerekirken, eksik ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 15. CD Esas: 2017/36393 Karar: 2021/6049 Tarih: 26.05.2021

Karar #6

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Bu şekilde kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Somut olayda, sanığın katılana gönderdiği elektronik postada yazdığı kabul edilen sözlerin (İnsafsız, vicdansız, sınır tanımaz yaratık, sinsi, icra ile parmağında oynatıyorsun, gene haince tutun, son ve tek malvarlığımı meskenimi de sinsice elimden alacaksın, üç kuruşluk haksız vekâlet ücreti için 10 yıldır bugüne kadar hukuku, yasaları, kuralları ve iyi niyet esaslarını yargı önünde bile açıkça hiçe sayarak ve hiçe saydırarak diğer lanetliklerini yaptırabildiysen, senin o kıçını kurtaranlara yazık olsun, dersini vermediler ya, sen daha çok ileri gidersin, çok sizin gibi iki akrebin kıçını gene kurtarsın, sen haksızken kurtulduğuna şükredecek yerde bir de kurbanın, hukukun sırtına binip, karşı kıyıya geçtikten sonra kurbağayı sokan akrep gibi karakterini ispat edercesine) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/32083 Karar: 2022/10887 Tarih: 18.04.2022

"Vicdansız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.