Aciz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aciz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Aciz, bir kişinin bir durum veya sorunla başa çıkmakta yetersiz veya güçsüz olduğunu ifade eden bir sıfattır. Acizlik, fiziksel, zihinsel, duygusal ya da başka bir anlamda güçsüzlük veya etkisizlik durumunu belirten bir terimdir. Bu terim genellikle bir kişinin başarısızlıklarını, zorlukları aşma konusundaki güçlüklerini ya da bir durumu kontrol etme yeteneğinin eksikliğini vurgulamak için kullanılır.

Hakaret mi?


Aciz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Dedesini hastaneye getiren sanık tarafından, iğne yapılması talebini hemen karşılamayan hemşireye "Allah sizin belanızı versin, bir iğne yapmaktan acizsiniz" denilmesi biçiminde gelişen) eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18, CD Esas: 2017/6561 Karar: 2019/3090 Tarih: 14.02.2019

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen sözün (Acizsin, maaşını benim verdiğim vergilerden alıyorsun) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/9665 Karar: 2020/17104 Tarih: 19.11.2020

Karar #3

... Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan ...'in sayılı soruşturma evrakı sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermesi, sanık...'in de Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu itiraz dilekçesinde müştekiyi kastederek "Maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasında yetersiz kalan savcı beceriksizliğini gizlemek için KYO karanı vermiştir, istenen defterleri sağlayamayan savca acizliğini örtbas etmek için bilirkişi incelemesi istendiği halde bilirkişi raporu almadan KTO vermiştir, şüpheliler yargılamadan kurtarılmak istenmiştir, savcı dosyaya sunulan belgeleri bile incelememiştir, savcı suçluları korumuştur, savcı görevini gereken ciddiyet ve titizlikle yapmamıştır, savcının görevini layıkıyla yapmaması nedeniyle suçluları koruyacak bir sonuç doğmuştur" şeklinde ifadeler kullanması olayına ilişkin) eylem ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/11361 Karar: 2021/482 Tarih: 12.01.2021

Karar #4

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın poliklinikte görevli katılan doktora söylediği kabul edilen "Sen acizsin, polise sığınıyorsun" katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve kaba söz niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraat yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26581 Karar: 2016/11985 Tarih: 01.06.2016

"Aciz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.