Hırsız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hırsız"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hırsız, başkasına ait olan bir şeyi izinsiz olarak alıp kendine mal eden kişi demektir. Hırsızlık, Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesinde tanımlanan bir suçtur. Hırsızlık yapan kişiye hırsızlık cezası verilir. Hırsızlık cezasının miktarı, çalınan şeyin değeri, çalınma şekli ve çalınan yer gibi faktörlere göre değişir.

Hakaret mi?


Hırsız kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olay değerlendirildiğinde, "Benim kolilerimi karşılamadıkça benim gözümde hırsız olursunuz" biçimindeki ifadede atılı suçun yasal unsurları oluşmadığına ilişkin kanun yararına bozma istemi yerin- de görülmediğinden...

Yargıtay 2. CD Esas: 2007/1044 Karar: 2007/4397 Tarih: 27.03.2007

Karar #2

Sanığın sorumlu yazı işleri müdürü olduğu ... isimli gazetenin ... tarihli sayısındaki kendisi tarafından hazırlandığını kabul ettiği yazıda "Hırsız hakem ..., bu andan itibaren sahneye çıkan hakem... önce olmadık bir frikik uydurdu... in vuruşu gol oldu... bunlarla da kalmadı, çok eski bir hakemlik numarasını ortaya koydu, ...'in akınlarını sürekli kesen, rakibin faullerini ise es geçen…iince ince kıydı,...izleyenler ya yeteneksiz ya da... yorumunu yaptı" şeklindeki ifadelerin haber sınırlarını aşarak katılanın onur, şeref ve saygınlığını incitici, küçültücü nitelik taşıdığı gözetilmeden, sanığın mahkumiyeti yerine beraatına kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/26544Karar: 2013/6298 Karar: 26.03.2013

Karar #3

İddianamede açıklanan ve müşteki sanıkların birbirlerine söyledikleri "Sen kim olduğunu sanıyorsun o... çocuğu, defolun gidin ...'den, pislik herif" ve "Evet sen benim odunlarımı çaldın, hırsızsın" şeklindeki sözlerin TCK'nin 125/1. maddesinde düzenlenen takibi şikayete bağlı suçu oluşturması ve yargılama aşamasında müşteki sanıkların birbirleri hakkındaki şikâyetlerinden vazgeçmesi karşısında, TCK'nın 73/4, CMK'nin 223/8. madde ve fıkralarıuyarınca hakaret suçlarından dolayı açılan kamu davasının düşmesine karar verilmesi gerekirken, TCK'nın 129/3. maddesi uyarınca müşteki sanıklar hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6856 Karar: 2015/5769 Tarih: 17.09.2015

Karar #4

(Sosyal medyada, Cumhurbaşkanı ile eşinin aynı karede yer aldığı ve Cumhurbaşkanını yıkadığı sembolize edilen eşine atfen "Olmuyor herif, ne kadar yıkasam alnındaki hırsız lekesi çıkmıyor" dediği şeklindeki kutucuğun yerleştirildiği eylem ile Cumhurbaşkanının terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'e benzetilerek oluşturulduğu anlaşılan karenin alt tarafında "Orta doğunun en azılı teröristi" ibaresinin yer aldığı eyleme ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2017/317 Karar: 2017/3803 Tarih: 02.05.2017

Karar #5

Somut olayda, metro vagonunda bulunan ve katılanın fotoğrafının bulunduğu poster üzerine "Hırsız" yazan sanığın eyleminin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12950 Karar: 2018/5505 Tarih: 12.04.2018

Karar #6

Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı tweette "Muğla hazır! Hırsız, katil ve Cumhuriyet yıkıcısını şehrinde ağlamak için sabırsızlıkla bekliyor, gel Tayyip, bir şeygöstereceğiz" yazan suça sürüklenen çocuğun eyleminin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2016/16842 Karar: 2018/14675 Tarih: 08.11.2018

Karar #7

Suç tarihinde Başbakan olan katılanın konuşma yaptığı sırada sanığın giydiği ve üzerinde... Parti amblemi ile "Dikkat itina ile yürütme yapılır" yanlı tişörtü ortaya çıkararak elinde bulunan "S Hırsız var yazan pankartı açması biçimindeki eylemi katılana yönelik olarak gerçekleştirdiği ve muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu, bu sebeple hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/15036 Karar: 2019/30 Tarih: 07.01.2019

Karar #8

İddianameye konu olan sözlerden, birden fazla yazılan "Hırsız" sözünün hakaret suçunu oluşturduğu, bu sözün katılana hitaben söylenip söylenmediği hususunda mahkemece yapılan yargılama sonucunda tüm deliller toplanarak, delil tartışması yapılıp katılana söylendiği takdir ve tespit edilerek sanığın hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle mahkûmiyet kararı verildiği, olaya ilişkin deliller toplanıp değerlendirilip suçun katılana yönelik işlendiği kabul edilerek mahkumiyet hükmü kurulduğuna göre, delil takdiri yapılarak verilen bu karar aleyhine, takdirde yanılgıya düşüldüğünden ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığından bahisle kanun yararına bozma yoluna başvurulamayacaktır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/8328 Karar: 2019/6488 Tarih: 02.04.2019

Karar #9

Eylemin (Polis memuruna hitaben: Sen hırsızmısın, niye üstümü arıyorsun, paramı mı çalacaksın) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 201976675 Karar: 2019/11876 Tarih: 10.09.2019

Karar #10

Basın açıklaması sonrasında "Katil, Hırsız Erdoğan" şeklinde grupla birlikte slogan attığı anlaşılan sanığın eylemi, bireyin kendini gerçekleştirmesine ya da toplumun gelişmesine katkı sunması bekle- nen bir değer içermemesi, söylendiği yer, ortam ve zaman itibariyle toplumsal barışı ve kamu düzenini bozma riski barındırması ve özellikle eleştiri sınırlarını aşarak açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldın mahiyetinde olması nedeniyle ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, sübut bulan müsnet suçtan orantılı bir ceza ile cezalandırılması gerekirken beraatine karar verilmesinde isabet görülmemekle, anılan kararın kanun yararına bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Yargıtay 16. CD Esas: 2019/11164 Karar: 2020/2033 Tarih: 13.03.2020

Karar #11

Yargılamaya konu somut olayda, katılan sanık M...'in katılan sanık N...'e "Hırsız, seni sinkaf ederim, yeni kocanla yiyeceksin madem başkasında gözün vardı niye benimle evlendin, utanmıyor musun, senin namussuzluğunu bütün... biliyor" dedikten sonra katılan sanık tarafından karşılık olarak söylenen "terbiyesiz herif" şeklindeki ifadelerin katılan sanık M...'in onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dip hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı, bu nedenle hakaret eyleminin karşılıklı gerçekleşmediği anlaşılmakla, katılan sanık M...'in atılı hakaret suçunu işlediği sabit olduğundan mahkûmiyetine, katılan sanık N... 'in ise atılı hakaret suçundan beraati yerine yazılı şekilde hükümler kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/6036 Karar: 2021/2103 Tarih: 26.01.2021

Karar #12

Sanığın katılanlara söylediği kabul edilen sözlerin (Sanık tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, yargı mensuplarına hitaben: Kamu gücünü elinde bulunduranların görevlerini ifa ederken cüzdan ve vicdanları arasına sıkışan karar verme yetkileri genellikle cüzdana bağlı olarak sonuçlanmaktadır. Bunların bu tutumları emeklerinizin, birikimlerinizin kaybolmasına yol açıyorsa asıl hırsız bu görevlilerdir... Cumhuriyet Savcısı, Emniyet Müdürlüğü personeli ve BakanlıkBaşmüfettişi cüzdan-vicdan ilişkisi gibi nedenlerle bunlar da inceleme ihtiyaç ve gereğini duymamışlardır... Adalet temsil edenler adil olmalı, adaletin ırzına geçmemelidir. Bütün buraya kadar anlatılmaya çalışılanlar adaleti temsil edenlerin nasıl farklı davranabildiklerini, kimilerinin nasıl korundukları ile gözyaşı ile kazanılan malların hırsızlara arsızlara nasıl peşkeş çekilmesine kimlerin hamilik yaptığını ortaya koymaktır) katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve bu haliyle hakaret suçunu oluşturacağı gözetilmeden, sanığın mahkumiyeti yerine beraatine hükmedilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/13348 Karar: 2021/19379 Tarih: 15.06.2021

Karar #13

Somut olayda, sanığın katılana söylediği sözlerin (Şans oyunu oynayan kişi tarafından, çıkan anlaşmazlık kapsamında bayi işletmecisine hitaben: Lan manyağa bak, hırsız, hırssıza bak) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kendisine karşı yapılan davranışları yorumlamaktan ibaret, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeile hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2019/3986 Karar: 2021/28634 Tarih: 07.12.2021

Karar #14

Olay tarihi itibarıyla Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarı olarak görev yapan katılanlardan...'in siyasi bir kimliğinin bulunmaması, yerel seçimler ile ilgisi olmayan "...'in devletin kasasını nasıl soyduğu artık belgelidir. Tıpkı paraları çaldıkları gibi" şeklindeki ifadelerin itiraza konu dosyaya yansıyan herhangi bir dayanağının olmaması ve "Hırsız oyları da çaldı!" cümlesindeki "-da" bağlacı ile kanıtlanamayan başka hırsızlık iddialarına da vurgu yapılması nedenleriyle gerçek ve güncel nitelik taşımayan bu haberlerin basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla hakkın kullanılması boyutunu aşan ve katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte bulunan itiraz konusu ifadelerin kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2019/18-232 Karar: 2022/74 Tarih: 10.02.2022

Karar #15

İddia ve savunma kapsamında, kişilerle ilgili olarak bulunulan somut isnatların, yapılan olumsuz değerlendirmelerin uyuşmazlıkla ilişkili olması lazımdır, ancak uyuşmazlığın çözümü açısından faydalı olması aranmamalıdır. Uyuşmazlıkla bağlantılı olmayan isnatlar gerçek olsa bile iddia ve savunma dokunulmazlığının varlığından bahsedilemez. Somut olayda, sanığın görülmekte olan başka bir davada katılanı kastederek iddianamede belirtilen sözleri içeren savunma dilekçesi vermesi şeklindeki eyleminin (... Hukuk Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasında bir kısım belgelerin kaybolması nedeniyle kendisinin yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunmuş olduğu... tarihli dilekçesinde müştekiyi kast ederek: Hukuk bilgisine haiz hırsız) TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kalıp kalmadığının tartışılmaması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16599 Karar: 2022/16082 Tarih: 27.06.2022

Karar #16

Hakaret ve iftira suçlarını oluşturan eylemlerinin 6352 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi kapsamında kalıp kalmadığı;

Sanığın, resmi kurumlara verdiği dilekçelerdeki "bilimsel hırsız” şeklindeki ifadesiyle ve mektup ve e-posta yoluyla resmi kurumlara ve katılana gönderdiği yazılardaki “intihalci”, "sahtekâr”, “aşırmacı", "psikopat", "takunyalı", "hormonel bozukluk”, “asker düşmanı”, "beceriksiz" ibareleriyle hakaret suçunu ve bir kısım isnatlarda bulunarak iftira suçunu işlediği iddia edilen olayda; eylemlerin bir kısmının hayali isimler adına gönderilen mektup ve e-postalarla işlenmesi nedeniyle yöntemin hukuk düzeni karşısında meşru bulunmaması, bir kısmının basın-yayın yoluyla ya da konuşma, seminer, sempozyum, konferans, resim, hey- kel gibi genele hitap edecek şekilde değil kişi ya da kurumların ev-işyeri veya e-posta adreslerine gönderilen özel nitelikli belge ve verilerle açıklanmış olması, bir kısmında ise kullanılan bazı kelime ve cümlelerin ifade ve düşünce açıklamasından daha çok kişisel, kaba saldırı mahiyetinde olması karşısında sanığa isnat edilen eylemlerin 6352 sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi kapsamında kalmadığı kabul edilmelidir.

Bu itibarla, haklı nedene dayanan Yargıtay C. Başsavcılığı itirazının kabulüne, sanık hakkında hakaret ve iftira suçlarından kurulan hükümlerin bozulmasına ilişkin kararın kaldırılmasına, dosyanın belirtilen hükümlerin esasının incelenmesi için Özel Daire- ye gönderilmesine karar verilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2014/9-615 Karar: 2016/86 Tarih: 23.02.2016

Karar #17

"... yeni yapılan Pazar yeri ve fuar alanında aynı hırsızlara yada birinci derece yakınlarına sahte fatura karşılığı yerler verirse... yalnızca sit alanı hayalini imar planı için Kerim B.'a ödenen 300 milyar! Geçersiz iptal edilecek bir plan. Parayı başkanla bölüşebilmek için bu plan şart. Belediye fare çiftliği oldu. Anası da babası da B. A.-Ş. Ç. Yavruları ise çok..." biçimindeki yazıda yazıda içerik itibariyle, haber sınırını aşan, muhataplarını küçük düşürecek nitelikte soyut suçlama ve iddialara yer verildiği, bu nedenle sanığın eyleminin haber verme özgürlüğü sınırının aşılması suretiyle hakaret suçunu oluşturduğu”nun gözetilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Yargıtay 4.CD Esas: 2004/13822 Karar: 2007/1140 Tarih: 05.02.2007 

"Hırsız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.