Acınacak Durum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Acınacak Durum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Acınacak durum, bir kişi veya olayın üzücü, kötü veya talihsiz olduğunu ve başkalarının sempati, merhamet veya üzüntü hissetmesine neden olan bir durumu ifade eder. Bu terim, birinin zor bir durumla karşı karşıya olduğunu, başkalarının yardımına veya anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirtmek için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Acınacak durum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Alacak davası kapsamında mahkemeye sunulan dilekçesinde, davacıya hitaben: Eşya ve para için çırpınan şahsiyetin acınacak durumu ortadadır) ve yükletilen suça yönelik katılan .. vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasın esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

 

Yargıtay 18, CD Esas: 2016/12882 Karar: 2019/1757 Tarih: 21.01.2015

"Acınacak Durum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.