İddianame Değil İftiraname

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İddianame Değil İftiraname"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İddianame Değil İftiraname" ifadesi, bir iddianamenin gerçek ve somut delillere dayanması gerektiğini ifade ederken, iddianame yerine iftiranın konuşulduğunu ima eder.

Hakaret mi?


İddianame Değil İftiraname kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sonuç olarak, sanığın yargılanmakta olduğu... Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ... tarihli savunması ile ... tarihli ve ... havale tarihli iddianameye cevap başlığı altındaki yazılı beyanlarında kullandığı ifadeler (Davaya konu soruşturmanın savcısı hedef alınarak: Yazdıkları bir iddianame değil iftiranamedir) TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gibi, değer yargısı niteliğine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta değildir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12356 Karar: 2016/13059 Tarih: 13.06.2016

"İddianame Değil İftiraname" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.