Faşist Yargılama

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Faşist Yargılama"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Faşist Yargılama" ifadesi, adalet sistemini veya yargılama sürecini keyfi veya haksız bir şekilde manipüle etmek anlamına gelir. "Faşist yargılama" ifadesi, adil yargılanma ilkesine uyulmadığını veya yargının siyasi veya ideolojik amaçlar için kullanıldığını ifade eder.

Hakaret mi?


Faşist Yargılama kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın hakimin reddi talepli dilekçesinde “Bu davanın dahi mahkemenizce kabulü ve yargılanır olmam, kişilik haklarıma, insanlık onuruma açık saldırıdır, hukuk ihlalinden öte hukuk skandalıdır, insanlık suçudur, canilere yapamadığınız uygulamaları, yargılamaları, 27 sene devletine onuru ile hizmet etmiş, adli ve kamu sicili tertemiz şahsıma yapmakta olmanız vicdansızlıktır, hukuksuzluktur, sistematik kurgudur, iftiraya ortaklıktır, bana ve aileme bu uygulamaları, haksızlıkları, faşist yargılamaları yaparak aile huzurumuzu bozanları şiddetle protesto ediyor, tüm bu insanlık dışı, ahlak dışı vicdansızlıklar için, hukuksuzluklar için ne kadar gurur duysanız azdır, bu uygulamalar, yargıda hukukun, tarafsızlığın, adaletin, vicdanın, insafın bittiğinin resmidir, bu kadar yasa maddeleri iftiracılar lehine, gerçek mağdur aleyhine yıllardır pervasızca ihlal ediliyorsa, bu ülkede haktan, hukuktan adaletten, insan haklarından bahsetmek en hafif deyimi ile ahmaklık olur” şeklinde beyanda bulunmak suretiyle mahkeme hakimi şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğu, sanığın üzerine atılı suçu işlediği sonuç ve kanaatine varılmış ve sanığın kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sonuç olarak, sanık tarafından yazılan dilekçede kullanılan bazı ifadeler rahatsız edici nitelikte ise de bu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı hakkının sınırları içinde kalmaktadır. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9258 Karar: 2015/14165 Tarih: 23.12.2015

"Faşist Yargılama" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.