Yalancı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yalancı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yalancı anlamı, doğruyu söylememektir. Yani bir kelimenin ya da ifadenin gerçek anlamından farklı bir şekilde kullanılması durumudur.

Yalancı, doğruyu söyleme yükümlülüğüne rağmen kasıtlı olarak yanıltıcı veya gerçeği çarpıtan kişi veya davranışları ifade eden bir terimdir. Bu kişiler, çeşitli nedenlerle gerçekleri gizlemek, avantaj elde etmek veya başkalarını manipüle etmek amacıyla yalan söyleyebilirler.

Yalancılık, güven ve iletişim temelinde zararlı sonuçlara yol açabilir. İnsanlar arasındaki ilişkilerde temel bir güven unsurunu zedeler ve dürüstlük eksikliği nedeniyle sosyal etkileşimde karmaşıklıklara neden olabilir. Yalancılığın toplumsal düzeyde yaygınlaşması, güvenilirlik ve dürüstlüğün zayıflamasına neden olarak sosyal düzeni sarsabilir.

Yalancılığın çeşitli türleri vardır, bazıları daha masumken diğerleri daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Yalan söyleyen bir kişi, zamanla güvenilirliğini yitirebilir ve itibarı zarar görebilir. İnsanlar arasındaki sağlıklı iletişim ve ilişkiler için dürüstlük ve şeffaflık önemlidir. Bu nedenle, yalancılığın olumsuz etkilerini önlemek ve güvene dayalı ilişkiler kurmak önemlidir.

Hakaret mi?


Yalancı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, tanıklara önceki konuşmaların içerikleri de açıklatılarak, sanığın kullandığı "Sen zaten yalan söylüyorsun, yalancısın" şeklindeki ifadeleri "müştekinin anlatımının gerçek olmadığını" belirtmek için söyleyip söylemediği tartışılmadan, yazılı şekilde hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8576 Karar: 2015/13558 Tarih: 15.12.2015

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın... ilçesinde... yılında yaşanan patlamalarla ilgili olarak... isimli yerel gazetede... ve tarihlerinde yapmış olduğu haberler için kullandığı başlıklardan "Yalana Vali Dinlemem" şeklindeki ifadenin ve haberde kullanılan fotoğrafların o tarihlerde ... ilinin valisi olan mağdura yönelik güncel bir olay ile ilgili mağdur valinin ulusal gazetelerde çıkan açıklamalarını ve sanığın da katıldığı bir konuşmayı protesto eden demokratik bir tepkinin rahatsız edici bir ifadeyle gösterilmesi niteliğinde olduğu, yine “… HALKINDAN VALİ LEKESİZ'E CEVAP" şeklindeki haber başlığının da mağdurun soy ismindeki harflerin bir kısmı küçük yazılarak sadece "LEKE" kısmına dikkat çekilmesi suretiyle mağdurun yaşanan olaylar ve sonrasındaki tutumunun sanık açısından eleştirildiği, her iki ifadenin de mağdur valinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve eleştiri niteliğindeki sözler olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/27762 Karar: 2016/11294 Tarih: 25.05.2016

Karar #3

Sanığı kastının belediye başkanı ve aynı zamanda adayı olan katılanın ilçe sınırları dahilindeki bir bölgeye ilişkin yaptığını düşündüğü icraatlarını beğenmediğini, bu konuda halkı yanlış bilgilendirdiğini belirtmek amacıyla söylenmiş sözler (Senin işin tümüyle yalan, sen çok yalancı birisin, senin için satmak,...a zarar vermek, senin yapmak istediğin... köyündeki aldım dediğin arsaları da satmak, senin düşündüğün bunlar,...lı’ya ve …’a çok büyük zarar verdin) olması, katılanın toplum önünde tanınmış birisi olması, yazı bütünüyle ele alındığında kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlayan güncel haber, yorum ve eleştiri niteliğinde olması, hem bir politikacı hem de belediye başkanı olan katılanın sürekli toplum önünde olması nedeniyle eleştirilere açık olmasının zorunluluğu, bu tarz söylemlerin AİHM kararlarında da belirtilen şok edici, incitici ve sert eleştiriler kapsamında kalması nedenleri ile hukuka aykırılık unsuru oluşmayan atılı suçtan sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4311 Karar: 2018/1667 Tarih: 13.02.2018

Karar #4

Sanığın katılana yönelik sarf ettiği "Sen yalancısın, nasıl avukatın" şeklindeki sözlerin katılanın borcun belirtilen tarihte ödeneceği konusunda söz verildiğine ilişkin beyanına karşılık olarak ve borç miktarının gerçek durumu yansıtmadığını vurgulamak için söylenmiş olabileceği, somut olayın özellikleri de gözetildiğinde rahatsız edici, nezaket dışı ve kaba hitap tarzı niteliğindeki bu sözlerin katılanı küçük düşürmeye matuf olarak söylenmemesi nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2015/4-90 Karar: 2018/300 Tarih: 19.06.2018

Karar #5

Tarafsız tanık...'in beyanlarında geçen "Yalancı" sözünün tarafların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının da oluşmayacağı nazara alınarak, sanıkları söyledikleri hangi sözlerin hakaret olarak kabul edildiği açıklanıp tartışılmadan yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2018/911 Karar: 2021/9386 Tarih: 16.03.2021

Karar #6

Sanığın boşanma davasında mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde katılana yönelik yazdığı sözlerin (Vekil yalancıdır ve sözünde suçludur) bir bütün halinde TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kalması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15473 Karar: 2021/29296 Tarih: 14.12.2021

Karar #7

Mahkemenin gerekçeli kararında suça dayanak olarak alınan "Türkiye'nin başındaki yalancı... Ülkeyi böyle yalancılar yönetemez" şeklindeki sözün ifade ve düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında ağır eleştiri ve kaba söz niteliğinde olduğu anlaşılmakla, unsurları itibariyle oluşmayan müsnet suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 3. CD Esas: 2021/4945 Karar: 2021/10993 Tarih: 22:12.2021

Karar #8

Eyleme (Duruşma salonunda, karşı taraf avukatına hitaben: Yalancı, yalan söylüyor) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/33043 Karar: 2022/13231 Tarih: 25.05.2022

"Yalancı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.