Densiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Densiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Densiz" ifadesi, argo bir dil kullanımı taşıyan ve kişiyi saygısız, terbiyesiz veya kaba davranışlar sergilemekle eleştirmek veya aşağılamak amacıyla kullanılan bir terimdir. Bu ifade genellikle alaycı veya olumsuz bir ton taşır ve kişinin uygun davranmadığını veya saygı eksikliği gösterdiğini ima eder.

Hakaret mi?


Densiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği ... tarihli yazıda "Gözünü hırs bürümüş bir avukat densizce şikâyette bulunmuş ise de” ve "Densizce suç atan kişinin bir hukukçu olduğuna inanmakta zorlanmaktayım" şeklindeki sözlerin katılan avukatın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, kaba hitap tarzı niteliğinde ağır eleştiri olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10820 Karar: 2015/3502 Tarih: 25.06.2015

Karar #2

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan ... Esas sayılı davanın ... tarihli celsesinde ... müdafii olarak görev yapan sanığın... vekili olarak görev yapmakta olan ...'e söylediği "Ne densiz adamsınız" şeklindeki sözlerin katılanın kişilik ve saygınlığını rencide edip etmediği tartışılıp değerlendirilmeden, sözlerin salt olarak uyarma amaçlı söylendiği yolundaki kanuni olmayan ve yerindegörülmeyen gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/13738 Karar: 2014/31640 T: 04.11.2014

"Densiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.