Cehalet

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cehalet"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Cehalet" bir konu hakkında bilgi veya anlayış eksikliği durumunu ifade eden bir terimdir. Bir kişinin belirli bir konuda yetersiz bilgi sahibi olması veya bu konuda eğitim almadığı için anlamadığı veya yanlış anladığı durumları tanımlamak için kullanılır. Cehalet, genellikle bir konuyu doğru anlamadan veya yanlış bilgilendirilmiş olarak hüküm verme durumunu ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Cehalet kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılanların verdiği temyiz dilekçesine cevap niteliğindeki dilekçesinde yer alan ve mahkemece hakaret kabul edilen "Bu iddiayı ben müşteki vekillerinin kötü niyet demeyeyim ama cehaletlerine bağlıyorum" şeklindeki ifadelerin TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6548 Karar: 2015/10295 Tarih: 04.11.2015

Karar #2

(Beraat kararına ilişkin) istinaf başvurusunun esastan reddine dair verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik katılan ...'in temyizinin sanığın sözlerinin (Baroya sunulan dilekçede, avukata hitaben: Bu olumsuz, sübjektif yakıştırmasını onun bu konudaki cehaletine yorup şikayetime konu etmeyebilirdim) hakaret suçunu teşkil ettiğine yönelik olduğu, ancak kurulan hükümde bozmayı gerektirecek bir hukuka aykırılık bulunmadığından istinaf başvurusunun esastan reddine dair karar hukuka uygun bulunmakla, katılan ... 'in temyiz istemleri yerinde görülmediğinden, Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik temyiz isteminin, tebliğnameye uygun olarak, CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca esastan reddine...

Yargıtay 4. CD Esas:2022/2283 Karar: 2022/15905 Tarih: 23.06.2022

"Cehalet" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.