Korkak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Korkak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Korkak" genellikle tehlikeden veya zorluklardan kaçınan, cesaret eksikliği gösteren veya zor durumlarla başa çıkmaktan kaçınan bir kişiyi tanımlayan bir terimdir. Bu ifade, kişinin içsel güvensizlik veya korkuları nedeniyle risk almaktan veya zorlukları üstlenmekten kaçındığını ifade ederken, cesareti veya kararlılığı yetersiz olduğunu vurgular.

"Korkak" terimi genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin cesaretsiz veya zayıf bir şekilde hareket ettiği durumları eleştirmek amacıyla kullanılır. Bu terim, risk almayı veya zorluklarla yüzleşmeyi gerektiren durumlarda geri çekilen veya kaçınan kişileri ifade edebilir. Aynı zamanda, insanların içsel korkuları veya güvensizlikleri nedeniyle potansiyel fırsatları veya deneyimleri kaçırmalarının sonuçlarını belirterek, cesaret ve kararlılık konusundaki önemi vurgulayabilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin kişileri aşağılamaktan ziyade, içsel mücadeleleri ve duygusal durumları anlamaya yönelik bir yaklaşım içinde kullanılmasıdır.

Hakaret mi?


Korkak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılanlara söylediği "Tavuklar, korkaklar, sizleri nasıl sindirdim" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın kanılanlara yönelttiği sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı sözler olmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4475 Karar: 2015/13021 Tarih: 09.12.2015

Karar #2

Sanık...'in suç tarihinde müştekilere hitaben söylediği "Siz Allah' sızsınız, Allah belanızı versin, korkaklar" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bu sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba söz ve beddua niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarımı oluşturmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/20085 Karar: 2016/20082 Tarih: 28.12.2016

Karar #3

Somut olayda, bahse konu ifadeler (İcra müdürü tarafından, hakime hitaben: Siz memurlara karşı pasifsiniz, zafiyet içindesiniz, yumuşak davranıyorsunuz, korkaksınız, katipleri fazla dinliyorsunuz, adliyede katipler hakkınızda konuşuyor, 30 günlük aldığım raporun sebebi sizsiniz psikolojimi bozdunuz) bir bütün olarak değerlendirilip söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu nedenlerle, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6528 Karar: 2018/5100 Tarih: 05.04.2018

Karar #4

Olay günü sanığın müştekilere söylediği kabul edilen sözlerin (Polislere hitaben: Siz korkaksınız, adam değilsiniz) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18.CD Esas: 2017/3604 Karar: 2019/8139 Tarih: 02.05.2019

Karar #5

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura hitaben söylediği kabul edilen "Korkak" şeklindeki sözün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/9846 Karar: 2020/2117 Tarih: 04.02.2020

Karar #6

Yargılamaya konu olayda, sanığın mağdura yönelik sarf ettiği kabul edilen sözlerin (Adliye koridorunda, kolluk görevlisine hitaben: Terörist olsak bunu yapamaz, saygı duyar korkak) nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olup hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4. CD Esas:2020/25384 Karar: 2022/2468 Tarih: 13.01.2022

"Korkak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.