Haksız Kazanç

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Haksız Kazanç"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Haksız kazanç" genellikle etik veya yasal normlara uygun olmayan yollarla elde edilen kazançları ifade eder. Bu terim, bir kişinin veya bir grubun, hile, dolandırıcılık, yolsuzluk veya başkalarının zararına olacak şekillerde kâr elde ettiği durumları tanımlar. Haksız kazanç, adil olmayan veya dürüst olmayan yollarla elde edilen maddi veya finansal avantajları ifade eder.

"Haksız kazanç" terimi, toplumsal veya hukuki normlara aykırı bir şekilde kişisel çıkarları öne çıkaran durumları eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılır. Bu ifade, ahlaki değerler veya etik kurallar açısından kabul edilemez olan davranışları vurgularken, aynı zamanda toplumsal adaletin sağlanması ve dürüst rekabetin korunması gerektiğini hatırlatır. Haksız kazanç, genellikle insanların güvenini sarsabilir, halk sağlığını tehlikeye atabilir veya ekonomik dengesizliklere neden olabilir. Bu tür durumların önlenmesi ve engellenmesi, etik değerlere ve yasalara uygun davranışları teşvik eder ve toplumsal refahı destekler.

Hakaret mi?


Haksız Kazanç kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, husumetli tarafa hitaben: Teşekkül halinde bir çete oluşturup haksız kazanç ile kişilerin psikolojisi üzerinde etki yaratarak, aldatmaca ve kandırma yöntemleri ile kişilerin elinde bulunan maddi gücü ve eşyalarını ele geçiren bu şahıslardan) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas 2015/28030 Karar 2015/13325 Tarih: 14.12.2015

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen iddianame konusu sözlerinin (Sanık tarafından yazılıp çoğaltılan ve dağıtılan yazıda, avukata hitaben: ... Barosu Bşk belediye avukatı ... 'in Bizans kalelerini hakimin tedbir kararına rağmen satması ve haksız kazançlarına ortak olması hukukun... 'in ve sempatizanlarının yüz karası değil midir) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/18334 Karar: 2020/12862 Tarih: 21.10.2020

"Haksız Kazanç" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.