Deyyus

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Deyyus"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Deyyus" Türkçe argo veya küfür olarak kullanılan bir terimdir. Bu kelime, genellikle bir kişinin zayıf, çelimsiz, korkak veya etkisiz olduğunu ifade etmek için kullanılır. "Deyyus" terimi, kaba ve küfürlü bir dil kullanımı içerdiği için resmi veya nezaket kurallarına uygun değildir ve özellikle resmi konuşmalarda veya yazılı metinlerde kullanılması tavsiye edilmez.

Bu terimin kullanımı genellikle argo bir dil içerir ve kaba bir üslup taşıdığı için insanlar arasında iletişimde hoş karşılanmayabilir. Bu nedenle, iletişimde saygılı ve nezaketli bir dil kullanmak önemlidir. Özellikle resmi veya profesyonel ortamlarda "Deyyus" gibi argo ifadeler yerine daha uygun ve hoşgörülü ifadeler tercih edilmelidir.

Hakaret mi?


Deyyus kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılan R...'in aşamalardaki anlatımı ile bu anlatımı doğrulayan tanıklar O... ve O...'in beyanlarına göre sanığın katılan R...'e karşı "Deyyus, dürzü, seni eninde sonunda vuracağım, seni bu mahalleden atacağım" şeklinde hakaret ve tehdit ettiğinin kabul edilmesi karşısında, tehdit suçunun oluştuğu gözetilmeksizin, "bu sözlerin yaralama kastını ortaya çıkaran sözler olup tehdit kastından söz edilemeyeceği" şeklindeki yasal olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2009/12871 Karar: 2011/12550 Tarih: 13.07.2011

Karar #2

Katılan sanık I...'in beyanlarında kendisini bahçesinden geçirmeyen katılan sanık U...'in olay günü bahçesinden geçemeyeceğini söylemesi üzerine katılan sanık U...'in kendisine "Siktir ulan deyyus dediğini belirttiği ve meydana gelen hakarette hangi kanılan sanığın ilk olarak haksız şekilde olaya sebebiyet verdiği de anlaşılamadığı gözetilerek, katılan sanık I... hakkında da 5237 sayılı TCK'nın 129. maddesinin uygulanma olanağının karar yerinde tartışılmaması bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/9251 Karar: 2012/45816 Tarih: 13.11.2012

Karar #3

Yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma sırasında katılan Z...'in sanık H... tarafından "Deyyus, seni öldürürüm, sen benim kim olduğunu biliyor musun" şeklinde sözlerle tehdit ve hakaret edildiği iddiasının olayın taraflarından katılan D... 'in "araçta bulunan H... Z...'i "Deyyus, seni öldürürüm sen benim kim olduğumu biliyor musun diyerek tehdit etti" şeklindeki beyanı ve yine katılan sanık H... 'in "H... da Z...'i seni öldürürüm sen benim kim olduğumu biliyor musun diyerek tehdit etti" şeklindeki beyanı ile desteklenmesi karşısında, anılan beyanlara neden itibar edilmediği açıklanıp tartışılmadan, "katılanın soyut iddiası dışında her türlü şüpheden arındırılmış, kesin, inandırıcı, yeterli, somut, tam bir vicdani kanaat sağlayacak deliller elde edilemediği" biçimindeki yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/31349 Karar: 2015/24131 Tarih: 09.03.2015

Karar #4

Eylemin (Avukata hitaben: Deyyus) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanı kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/925 Karar: 2015/234 Tarih: 15.04.2015

"Deyyus" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.