Yargılamayı Magazin Programına Dönüştürmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yargılamayı Magazin Programına Dönüştürmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Yargılamayı magazin programına dönüştürmek” ifadesi, yargılama sürecinin magazin programlarına konu olacak kadar basitleştirilmesi anlamına gelir. Bu ifade, yargılama sürecinin ciddiyetini ve önemini azaltarak, magazin programlarına malzeme sağlamak amacını taşır.

Hakaret mi?


Yargılamayı Magazin Programına Dönüştürmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, sanığın Sulh Ceza Mahkeme- sin’de yapılan yargılamada verilen karara karşı, sanık hakkında verilen karan doğru bulmayarak katılan sıfatıyla yazdığı itiraz dilekçesinde hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilen "Yargılama esnasında kasıtlı biçimde taraflı davranıldığı, delillerin yeterince incelenmeyerek görevi kötüye kullanıldığı, yargılamanın magazin ve dedikodu programına dönüştürülme çabası içerisine girildiği" şeklindeki sözlerin rahatsız edici ve ağır eleştiri olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak söylenen bu sözlerin somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde olmadığı gibi onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek ağırlıkta sövme fiili olarak kabulü de suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum olacaktır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, yargı kararı ve açıklamalar ışığında, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/3523 Karar 2015/4414 Tarih: 08.07.2015

"Yargılamayı Magazin Programına Dönüştürmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.