Haksız Yere Hürriyet Gasp Etmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Haksız Yere Hürriyet Gasp Etmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Haksız yere hürriyet gasp etmek" genellikle bir kişinin veya bir otoritenin, yasal veya etik normlara uygun olmayan şekillerde başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtlamak veya engellemek anlamına gelir. Bu ifade, bir kişinin keyfi veya hukuki temeli olmayan nedenlerle başka bir kişiyi haksız yere özgürlüğünden mahrum bırakmasını tanımlar.

Bu terim, genellikle hukuk ihlalleri veya insan haklarına karşı yapılan saldırılar gibi durumları ifade ederken, aynı zamanda bireylerin temel haklarına ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgular. Haksız yere hürriyet gasp etmek, toplumsal adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlanması açısından önemlidir. Bireylerin kişisel özgürlüklerine saygı göstermek, demokratik bir toplumun temel değerlerinden biridir ve keyfi şekilde özgürlükleri gasp etmek, hukuki sonuçlar doğurabilir ve toplum içinde güvensizlik yaratabilir.

Hakaret mi?


Haksız Yere Hürriyet Gasp Etmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından dilekçelerde kullanılan ifadeler (Mahkeme heyetine karşı 11 sene 8 ay ile cezalandırıldım, bu mahkemenin taraflı, kasti ve bir kinle hüküm verdiğinin delilidir. Mahkeme heyeti düşmanca davranışına bize karşı sürdürerek hürriyetimizi gasp etmiştir. Benim ve arkadaşımın haksız yere hürriyetimi gasp etmek suçundan mahkeme heyetinin soruşturulmasının ve yargılanmalarımı talep eder ve vereceğiniz karar doğrultusunda AİHM'e sicilimin temizlenmesi için başvuruda bulunacağımı belirtir ve tahliyemi ve beraatimi talep ederim) TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gibi değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11199 Karar: 2015/12675 Tarih: 03.12.2015

"Haksız Yere Hürriyet Gasp Etmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.