Şişko

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şişko"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şişko kelimesi, genellikle bir kişinin aşırı kilolu veya obez olduğunu ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Bu kelime, kişinin bedeninin normalden fazla yağ ve kilo birikimiyle dolu olduğunu vurgular. Şişko kelimesi, genellikle bir kişinin fiziksel görünümünü tanımlarken kullanılır ve genellikle olumsuz bir çağrışım taşır.

Şişko kelimesi, insanların beden algısı ve güzellik standartları üzerindeki etkileri nedeniyle bazen duygusal olarak incitebilir. Bu nedenle, bu kelimenin kullanımı dikkatli bir şekilde yapılmalı ve başkalarının duygularını incitmekten kaçınılmalıdır. Herkesin farklı beden tipleri ve kilo dağılımları olduğunu unutmamak önemlidir ve insanları sadece fiziksel görünümleriyle değerlendirmek yerine iç güzelliklerine odaklanmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Hakaret mi?


Şişko kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Suç tarihinden çok kısa bir süre önce bu göreve atanmış bulunan sanığın mahkeme kaleminde gerçekleşen konuşma öncesinde diğer personele yönelik olarak da olumsuz söz ve davranışlar sergilemesi, olağan duyarlılıkla değerlendirildiğinde bir kamu görevlisinin kendisini aşağılanmış sayacağı nitelikteki "Şişko" hitabını mağdurun alınganlık gösterdiğini bilerek ve yazı işleri müdürünün uyarısına karşın ısrarla her fırsatta ve çalışma ortamında yinelemiş olması karşısında, beraat kararında belirtilenin aksine bu sözlerin şaka yollu söylenmediği, maiyetinde çalışan ve henüz aday memur olması nedeniyle mukabele gücünden mahrum bulunan mağdur ...'i aşağıladığını bilerek bu hitabı sürdüren sanığın neticeyi bilme ve istemeden ibaret suç kasta ile hareket ettiği anlaşıldığı...

Yargıtay CGK Esas: 2006/4-251 Karar: 2006/324 Tarih: 26.12.2006

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müştekiler ve ...'e yönelik ifadeleri (Keltoş ve şişko) bir bütün olarak değerlendirildiğin de, sanığın müştekilere yönelttiği sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi bozmaya gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/13401 Karar: 2021/7667 Tarih: 04.03.2021

Karar #2

Öte yandan, bizzat sanığın 20.12.2004 tarihli dilekçesinde; haksız bir tasarrufla Burdur Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine atandığını, bu atama nedeniyle herkesin kendisine önyargılı baktığını, yaşadıklarından dolayı normal olmadığını, bir kaç ay önce depresyon tedavisi gördüğünü, halen de ilaç kullanmayı sürdürdüğünü, bir kısım davranışlarının ve tepkilerinin aşırı olduğunu, diğer insanların kullandıkları cümleleri daha sert kullandığını, başka birisi söylediği takdirde kimsenin alınmayacağı insancıl davranışlar olarak nitelendireceği veya espri olarak algılayacağı hususların, kendisinin davranışlarındaki sertlik ve insanların ağır ceza üyesi olmuş birine karşı duydukları önyargı yahut da kendisini yeterince tanımamaları nedeniyle yanlış anlaşıldığını, kendisine yönelik isnatlar içinde haklılık payı bulunan tek hususun ağır ceza mahkemesi katibi …………, "şişko, adam gibi yaz" diyerek kırıcı davranması olduğunu, bunun da yaşadığı olağandışı stres ve koşullardan kaynaklandığını belirtmesi karşısında, şuurunun tetkiki ile, açıkladığı rahatsızlığının, işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılamasını ortadan kaldıracak veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmasına neden olacak nitelikte bulunup bulunmadığı hususunda uzman bilirkişiden rapor aldırılması gerekli görül düğünden hüküm bu nedenle de bozulmalıdır. Çoğunluk görüşüne katılmayan üç Kurul Üyesi ise; sanığın şuurunun tetkikine ve bu hususta bilirkişiden mütalaa alınmasına gerek bulunmadığını belirterek karşı oy kullanmışlardır. Açıklanan nedenlerle; 1- Yargıtay C.savcısının temyiz itirazının KABULÜNE, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 13.07.2006 gün ve 26-19 sayılı hükmünün BOZULMASINA…..

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Karar: 4.MD- 251-324 Tarih: 26.12.2006

"Şişko" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.