Köpek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Köpek"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Köpek" terimi, hem genel anlamıyla bir memeli hayvan türünü ifade ederken hem de argo veya küfürlü bir şekilde aşağılamak amacıyla kullanılan bir ifadedir. Genel anlamda, "köpek" kelimesi, Canidae ailesine ait, insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenen ve koruma, çobanlık, avcılık gibi amaçlarla kullanılan bir memeli hayvan türünü ifade eder. Köpekler, çeşitli ırklara ve boyutlara sahip olabilirler, insanlarla yakın ilişki içinde yaşarlar ve sadık arkadaşlar olarak kabul edilirler.

Ancak "köpek" kelimesi argo veya küfürlü bir şekilde aşağılamak amacıyla da kullanılır. Bu kullanım, genellikle bir kişiyi aşağılamak veya ona hakaret etmek amacıyla yapılır. Bu tür kullanımlar, saygısızlık ve incitme içerdiği için olumsuz bir anlam taşır ve hoşgörüsüz bir ifade olarak kabul edilir. Kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, kelimenin kullanım bağlamına göre anlamının değişebileceği ve insanları aşağılama amacı taşıyan kullanımlardan kaçınılması gerektiğidir.

Hakaret mi?


Köpek kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Eve hacze gelen İcra Müdür Yardımcısına hitaben: Köpek) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/27586 Karar: 2016/4717 Tarih: 10.03.2016

Karar #2

Somut olayda, sanığın, katılan ... ve müştekiler ... ve... 'e "Yine mi sensin köpek, zaten ben senin gibi bir itin beni kovaladığımı bildiğim için kaçtım, köpeklik yapmayın" demek suretiyle hakarette bulunduğu şeklin- de iddianamede anlatılan ve mahkemece kabul edilen eylemi nedeniyle TCK'nın 43. maddesi hükümlerinin uygulanması gerekirken, her bir katılan için ayrı ayrı hakaret suçundan ceza verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/1966 Karar: 2018/3281 Tarih: 08.03.2018

Karar #3

Eylemlerin (Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hitaben yayınlanan "Bu ülkeyi bir köpek kendi idealleri uğruna kan gölüne çeviriyor. Bu köpek kim bilen var mı?" ve "T.C. devleti ve onun sahte milli şefi Erdoğan" şeklindeki yazılar) doğru olarak nitelendirildiği anlaşılmakla, sanığın temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, CMK'nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2018/1633 Karar: 2019/1771 Tarih: 14.03.2019

Karar #4

Sanığın kolaj tekniğini kullanarak yaptığı, köpek bedeni üzerine Başbakanın kafa fotoğrafı yerleştirilen, üstündeki örtüye Bush'un köpeği olmayacağız" yazılı, ağzında ABD dolanı, boynun- da ABD Bayrağı figürü ve kuyruğunda füze bulunan çalışmayı, Kadıköy Adliye Binası önünde halka, davet ettiği basın mensuplarına ve kameralara göstermek suretiyle gerçekleşen eyleminde, yapılan eleştirinin kaba, sert, kıncı ve incitici olmanın ötesinde aşağılayıcı boyuta ulaştın ve muhatabın köpek biçiminde resmedilmesinden ibaret kalmayıp "Bush'un köpeği olmayacağız" denilmek suretiyle ironi yapılarak, köpekleşme olgusuna ve dilimizde "köpek" sözcüğüne yüklenen "alçak, soysuz, çıkarı için yaltaklanan (kimse)" gibi anlamlara vurgu yapıldı, böylece kamu görevi yapan mağdur hakkında küçültücü değer yargısın- da bulunularak içsel değere ve kamuoyu nezrindeki şeref ve saygınlığına saldırıda bulunarak hukuka uygunluk sınırının aşılarak, İngiliz vatandaşı olup 20 yıldır Türkiye'de yaşayan ve çeşitli eğitim kurumları ile üniversitelerde hocalık yaptığı anlaşılan sanığın Türk örf ve adetlerinden uzak olmayan yaşantı içinde olduğu ve eylemin ülke kamuoyundaki etkisini bilebilecek durumda bulunduğu gözetilmeden, suça konu kolajın siyasi eleştiri ve mesaj içerdiği, sanığın suç kastının bulunmadığı biçimindeki yasal olmayan gerekçeyle hükümlülüğü yerine beraatına karar verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2009/10444 Karar: 2009/10167 Tarih: 25.05.2009

Karar #5

Sen erkek misin fino köpeği

Yargıtay 23.CD, Esas: 2015/15381, Karar: 2016/4123, Tarih: 06.04.2016

Karar #6

İt herif, hayvan herif

Yargıtay 9.HD, Esas: 2010/7988, Karar: 2012/16556, Tarih: 10.05.2012

Karar #7

“Sanığın kolaj tekniğini kullanarak yaptığı, köpek bedeni üzerine T.C. Başbakanı'nın kafa fotoğrafı yerleştirilen, üstündeki örtüye "B...'nin köpeği olmayacağız" yazılı, ağzında ABD doları, boynunda ABD Bayrağı Figürü ve kuyruğunda füze bulunan çalışmayı, Kadıköy Adliye Binası önünde halka, davet ettiği basın mensuplarına ve kameralara göstermek suretiyle gerçekleşen eyleminde, yapılan eleştirinin, kaba, sert, kırıcı ve incitici olmanın ötesinde aşağılayıcı boyuta ulaştığı ve muhatabın köpek biçiminde resmedilmesinden ibaret kalmayıp, "B...'nin köpeği olmayacağız" denilmek suretiyle ironi yapılarak, köpekleşme olgusuna ve dilimizde "köpek" sözcüğüne yüklenen "alçak, soysuz; çıkarı için yaltaklanan ( kimse )" gibi anlamlara vurgu yapıldığı, böylece kamu görevi yapan mağdur hakkında küçültücü değer yargısında bulunularak içsel değere ve kamuoyu nezdindeki şeref ve saygınlığına saldırıda bulunarak hukuka uygunluk sınırının aşıldığı, İngiliz vatandaşı olup 20 yıldır Türkiye'de yaşayan ve çeşitli eğitim kurumları ile Üniversitelerde hocalık yaptığı anlaşılan sanığın, Türk örf ve adetlerinden uzak olmayan yaşantı içinde olduğu ve eylemin ülke kamuoyundaki etkisini bilebilecek durumda bulunduğu gözetilmeden, suça konu kolajın siyasi eleştiri ve mesaj içerdiği, sanığın suç kastının bulunmadığı biçimindeki yasal olmayan gerekçeyle hükümlülüğü yerine beraatine karar verilmesi” bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 4.CD Esas: 2009/ 10444 Karar: 2009/10167 Tarih: 25.05.2009

"Köpek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.