Allahsız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Allahsız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Allahsız" kelimesi Türkçede olumsuz bir anlam taşıyan bir sözcüktür. Bu ifade genellikle bir kişinin ahlaki değerlere, dini inançlara veya insanlık kurallarına uygun davranmadığı, saygısız veya vicdansız olduğu düşünüldüğünde kullanılır. "Allahsız" kelimesi, ahlaki değerlerden ve dini inançlardan yoksun bir kişi anlamında kullanılır ve genellikle kınamak amacıyla kullanılır.

Özetle, "Allahsız" kelimesi, bir kişinin ahlaki değerlere ve dini inançlara aykırı davrandığı, saygısız veya vicdansız olduğu düşünüldüğünde kullanılır. Bu ifade, başkalarının daha doğru ve etik bir şekilde hareket etmelerini isteyen ve olumsuz bir anlam taşıyan bir sözcüktür.

Hakaret mi?


Allahsız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın söylediği sabit olan "Allah senin belanı versin, Allahsız" şeklindeki sözlerinin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba hitap tarzı ile beddua niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/5698 Karar: 2019/11138 Tarih: 25.06.2019

Karar #2

Sanığın söylediği sabit olan "Allahsızın, vicdansız ve acımasızın" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba hitap tarzı ile beddua niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, atılı  suçtan beraatine karar verilmesi gerekirken, eksik ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 15. CD Esas: 2017/36393 Karar: 2021/6049 Tarih: 26.05.2021

Karar #3

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığa zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilme- mesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu olayda, sanığın müştekiye yönelik sarf ettiği kabul edilen sözlerin (Dilekçeyle cezaevi idaresine hitaben: Bunun bir açıklaması var mı, insana insan gibi bir muamele yapılsın, değilsem de hayvanat bahçesine gönderin, bu kadar Allahsızlık, kitapsızlık yapılmaz, gereğinin yapılmasına saygılarımla arz değil gereğinin gerektirdiği gibi yapılmadığı için nefretle kınıyorum) nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olup hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/9074 Karar: 2021/20941 Tarih: 07.09.2021

Karar #4

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın hakkındaki başka bir yargıama sonucu kendisi hakkında mahkumiyet hükmü kuran ağır ceza heyetine karşı söylediği kabul edilen "Cezayı taşa mı veriyorsunuz, Allahsızlar" şeklindeki sözlerinin mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın bu suçtan beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42414 Karar: 2017/14809 Tarih: 13.12.2017

"Allahsız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.