Maganda mısın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Maganda mısın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Maganda mısın?" ifadesi, genellikle kaba ve hoşgörüsüz bir üslupla kullanılan bir sorudur ve kişinin yaptığı davranışları veya söylemleri eleştirmek veya onun toplumsal normlara uygun davranmadığını ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, kişinin saldırgan veya saygısız bir şekilde davrandığı durumları belirtmek veya onun tavırlarını eleştirmek amacıyla kullanılabilir.

"Maganda mısın?" ifadesi, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin eğitimsiz, kaba veya ahlaki değerlere uygun davranmayan bir şekilde hareket ettiği izlenimi yaratmak için kullanılır. Bu ifade, aynı zamanda bir kişinin saldırgan veya hatalı bir şekilde araç kullanması gibi toplumsal düzeni tehdit eden davranışlara atıfta bulunmak için de kullanılabilir. Özellikle nezaket ve saygıya dayalı iletişimi teşvik etmek amacıyla, bu tür kaba ifadelerden kaçınılması önerilir.

Hakaret mi?


Maganda mısın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Maganda mısın) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasını esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas:2021/32316 Karar: 2022/7273 Tarih: 14.03.2022

"Maganda mısın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.