Gaflet

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gaflet"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gaflet," bir kişinin dikkatsizlik veya dalgınlık sonucu bir durumu, fırsatı veya tehlikeyi fark etmeme veya önemsememe durumunu ifade eden bir terimdir. Bu ifade, genellikle bir anlık dikkatsizlik veya düşünmeden kaynaklanan hatalı veya olumsuz sonuçları tanımlamak için kullanılır. Gaflet, kişinin bilinçli bir şekilde hareket etmemesi veya yeterince dikkat etmemesi sonucu meydana gelebilir.

"Gaflet" terimi, bir kişinin farkında olmadan veya istemeden yanlış bir eylemde bulunmasını veya bir fırsatı kaçırmasını ifade ederken, aynı zamanda genellikle olumsuz sonuçlara yol açan dikkatsizliği vurgular. Gaflet, genellikle karşılıklı anlayış ve dikkat gerektiren durumlarda meydana gelir ve daha dikkatli olunması gerektiğini belirtir.

Hakaret mi?


Gaflet kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın Cumhuriyet savcısı olan katılana hitaben yazdığı mektupta geçen "İşgüzarlık ederek, kurum öğretmenini kurtarma gafletinde bulunarak şeklinde ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarını oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7689 Karar: 2015/12234 Tarih: 30.11.2015

Karar #2

Şüphelinin ifade ettiği bu sözlerin (Avukat tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, hâkim ve Cumhuriyet savcısı hedef alınarak: ..Savcılık ve Mahkemenin yasa ve hukuka uygun davranışlar sergilemediği halde, uygun olduğu varsayılsa dahi, Hukuk Mahkemelerinin uygulanmasında var olan tavzih müessesesinin Ceza Hukuku Usulünde uygulanma yeri olmadığı açıktır. Bu sebeple de kesinleşmiş Mahkeme kararına karşı Hakim-savcı dostluğu içerisinde birbirlerini ağırlayarak bu yönde bir uygulamaya gitmiş olmaları hukuken kabul edilemez. Kanunsuzluğu ve hukuksuzluğu, adalet duygusunun önüne geçirmek biz uygulayıcıların içinde bulunabileceği en büyük gaflettir. Görev sorumluluklarımızı yerine getirirken hassasiyetle davranmalı, toplumun adalete olan inancını ve Devlet kurumlarına olan güvenini zedelemeden yerine getirmekle mükellef olduğumuzu unutmamalıyız...Devlet kurumlarının, şahsi boş vermişlikler ve gözden kaçırmalar neticesinde vatandaşına karşı sorumlu olduğu...) rahatsız edici ve ağır eleştiri olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak söylenen bu sözlerin somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde olmadığı gibi onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek ağırlıkta sövme fiili olarak kabulü de suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğün ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum olacaktır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, yargı kararı ve açıklamalar ışığında... Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddia olunan sözlerin hakaret suçu olarak değerlendirilemeyeceğine iliş kin gerekçesi yerinde görüldüğünden, anılan kararın kanun yararına bozulmasına ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/19745 Karar: 2014/23829 Tarih: 03.07.2014

"Gaflet" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.