Şaibeli

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şaibeli"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Şaibeli" bir şeyin veya durumun güvenilirlik, dürüstlük veya meşruiyet açısından kuşkulu veya sorunlu olduğunu ifade eden bir sıfatdır. Şaibeli bir durum veya nesne, genellikle çeşitli nedenlerle güven vermeyen veya rahatsızlık uyandıran unsurlar içerebilir. Bu tür şüpheler, bir olayın veya işlemin arkasında yetersiz veya şeffaf olmayan açıklamaların bulunması, çelişkili kanıtların olması veya insanların niyetlerinde belirsizlik olması gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

Şaibeli durumlar genellikle kamuoyunun dikkatini çeker ve tartışmalara yol açabilir. İş dünyasında veya siyasette, şaibeli işlemler veya ilişkiler, toplumun güvenini sarsabilir ve kurumların veya bireylerin itibarını zedeleme potansiyeline sahip olabilir. Şaibeli durumlarla karşılaşıldığında, şeffaflık, açıklık ve doğruluk ilkelerine uygun hareket etmek önemlidir çünkü bu, güvenin yeniden tesis edilmesine ve olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Şaibeli kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, davalı vekili olarak görev yapan sanığın davacının cevap dilekçesindeki delillerini çürütmek maksadıyla da olsa, yeni delilin davacının aynen diğer delillerinde olduğu gibi "Şaibeli, tecavüz ve hırsızlık sonucu elde edilmiş" bir delil olduğunu, herhangi bir bilgi veya belgeye dayanmadan soyut ve aşağılayıcı bir anlatım yöntemiyle ifade etmek suretiyle, davacının mütecaviz ve hırsız olduğu yönünde bir değerlendirme yaparak savunma sınırlarını aştığı ve savunma dokunulmazlığının ölçülülük koşulunu ihlal ettiği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2007/4-105 Karar: 2007/174 Tarih: 17.07.2007

Karar #2

İncelenen dosyada, sanığın davacı vekili olarak katıldığı boşanma davasının duruşması öncesinde mahkeme hâkimine müvekkili ile görüşüp görüşmediğini sorduğu, "Görüştüm, bana bir babalık yap diye ricada bulundu, ben de tamam dedim" cevabı verilince sanığın da katılan hâkime "Siz benim müvekkilimle kapalı kapılar ardında görüşmüşsünüz, bu şekilde görüşemezsiniz, mahkeme hâkimi olarak sizin duygulananız hakimliğin önüne geçmiştir, siz her çalıştığınız yerde şaibeli olarak çalışmışınız, sizi Adalet Bakanlığına şikayet edeceğim" dediği şeklinde kabul edilen eylemin yargı otoritesini sarsmayı veya tarafsızlığı bertaraf etmeyi hedef almayıp katılanın müvekkili ile kendisi olmadan görüşmesini meslek etiğine aykırı olarak değerlendirerek katılanın önceki çalıştığı yerde geçirdiği soruşturmayı hatırlatma şeklinde eleştiri ve şikâyet hakkı kapsamında görülmesi gerektiği nedenleriyle atılı hakaret suçu öğelerinin oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/4514 Karar: 2013/20257 Tarih: 25.06.2013

Karar #3

(Fırıncı olan sanığın... İlçesi Sanayi Odası binasının önünde yaptığı yazılı açıklamada katılan hakkında "Şimdi burada ... 'e sesleniyoruz, yoksa senin de damın mı var sen de milleti mi zehirliyorsun, yoksa ekmeklerin fasoncu musun, bu saatten sonra... sen bizim için şaibeli bir fırıncısın, istifa et ki bu mesleğimizi ayaklar altına alma" şeklinde söz sarf etmesi biçiminde gelişen) eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17243 Karar: 2022/15001 Tarih: 14.06.2022

Karar #4

Sanıklar tarafından haberde kullanılan bazı ifadelerin bilgilendirme amaçlı, bir kısmının da somut bir olguya işaret etmekle birlikte haber içeriğindeki bilgilerle diğer kişilerin aldatılmasının amaçlandığında ilişkin bir delil olmayıp, haberin yayınlanmasında toplumsal ilgi ve kamu yaranı da bulunmaktadır. Haber okuyucunun ilgisini çekmesi için çarpıcı bir ifade tarzıyla kaleme alınmayacaktır. Ancak AIHM içtihatlarında da belirtildiği üzere, özellikle gazeteciler bir dereceye kadar abartma hakkına sahiptirler. Haber içeriğindeki ifadeler (Yerel gazete manşetinde, belediye başkan yardımcın hedef almaktadır. Şaibeli başkan yardımcısı neden susuyor) söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygı ham rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatı yerine mahkumiyetlerine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17557 Karar: 2022/18936 Tarih: 05.10.2022
Karar #5

İncelenen somut olayda, sanığa şikâyetçi sıfatıyla yer aldı soruşturma dosyasına ilişkin verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazı sırasında, kararı veren Cumhuriyet savcısına yönelik sarf ettiği sözlerin (Üstte isimleri yazan tüm sanık şüphelilere karşı soruşturma savcısı tarafından yasaya aykırı, yersiz ve haksız ve hukuk dışı, keyfi verilen kavuşturmaya yer olmadığına dair takipsizlik karan kamu yaralayan, maddi ve manevi mağduriyetimizi arttıran, resmen şaibeli kokular yayan, tüm sanık şüphelileri cesaretlendiren, ödüllendirircesine sahiplenen, topluma kötü örnek olacak, yargı tarihinde eşi benzeri olmayan keyfi bir karardır... Soruşturma savcısı ... Bey tüm sanık şüphelileri kurtarmak için Google'dan aldığı bir belgeyi kopyala yapıştır ile kovuşturmaya yer olmadığına dair takipsizlik kararına yapıştırmış... Savcı bey bizim kendisinin kararının ne şekilde verildiğinin dibini araştırmayacağımızı zannederek çok rahat bir şekilde adli sorumluluğunu unutarak, hukuk dışı bir şekilde keyfi ve bilerek yanlış karar vermiştir... Bu durum meslek yeminine bir yerde ihanet niteliği taşımaktadır... Aynı taktikle dolandırıldığım... ve... Savcılığına bildirdiğim halde, sırf hukuki çalışmalarımdan dolayı mağdur edilmem ve ekonomik imkânlarımın yok edilmesi ve şüphelilere karşı aciziyet içerisine düşürülmem için devletimizin içerisindeki birtakım devlet, millet, Atatürk ve vatan düşmanları tarafından bu şebekenin tutuklanmasının engellendiği ve şahıslara yol verildiği tüm ... camiası ve devlet nezdinde Vali... tarafından da bu sanık şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık şebekesinin üyeleri olduğu açık ayan beyan bilinmektedir...) TCK'nin 128. maddesi kapsamında "iddia ve savunma dokunulmazlığı" sınırları içinde kaldığı gözetilmeden sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17721 Karar: 2022/17541 Tarih: 21.09.2022

Karar #6

Sanık avukat tarafından cevaba cevap dilekçesinde "Davalı vekilinin 3. delili, faydalı model belgesi, diğer delilleri gibi şaibeli tecavüz ve hırsızlık sonucu elde edilmiş haksız bir belgedir" şeklinde bir ifade kullanılmasının sövme suçunu oluşturup oluşturmayacağı noktasında ortaya çıktığı,, ifade özgürlüğü sınırları kapsamını aştığı ve katılanın şeref ve saygınlığını rencide edecek sövme niteliğini taşımadığı ağır eleştiri biçiminde olması sebebi ile Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinin 29.11.2006 gün ve 208-307 sayılı direnme kararının BOZULMASINA,

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Karar: 4-105/174 Tarih: 17.07.2007

"Şaibeli" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.