Seni Tanımıyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seni Tanımıyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Seni Tanımıyorum" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir şeye yönelik bilgi veya ilişki eksikliğini ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, karşısındaki kişi veya konu hakkında herhangi bir bilgiye veya bağlantıya sahip olmadığını ifade etmek veya tanımamak amacıyla kullanılabilir.

"Seni Tanımıyorum" ifadesi, iletişimde bir duvarın veya mesafenin olduğunu belirtmek için de kullanılabilir. Bu ifade bazen kişiler arasındaki ilişkinin soğuk veya yabancılaşmış olduğunu ifade etmek amacıyla da kullanılabilir. Bununla birlikte, bu ifade, iletişimde duygusal bir engel veya karşıtlık olduğunu da ima edebilir. İletişimde anlayışlı, saygılı ve empati dolu bir yaklaşım benimsemek, daha sağlıklı ve olumlu iletişim kurmaya yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Seni Tanımıyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Dilekçe sunarak, hâkime hitaben: Senin düzmece mahkemeni de tanımıyorum, seni de tanımıyorum. Mahkemeye gelmiş olsam da olmasam da bundan başka diyeceğim yoktur. Zaten dilekçemdeki isme bakarsanız beni hemen tanırsınız, çünkü her geldiğimde sizleri aşağılamaktan bıktım. Savcıya da durumu ilettim. Bu nedenden dolayı ... 'taki mahkemeye de sonrakilere de katılmıyorum. Kendin çal, kendin oyna orada) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 8. CD Esas: 2015/7275 Karar: 2015/11783 Tarih: 24.11.2015

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müştekiye hitaben söylediği kabul edilen sözlerinin (Duruşmada hâkime hitaben: Seni tanımıyorum, kafana göre yaz) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/9503 Karar: 2020/2151 Tarih: 04.02.2020

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, haciz işlemi sırasında müşteki icra müdür yardımcısına hitaben söylediği kabul edilen "Defol git be, başıma bela olma, seni tanımıyorum" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

 Yargıtay 4. CD Esas: 2020/9066 Karar: 2020/16451 Tarih: 16.11.2020

   

"Seni Tanımıyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.