Kitapsız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kitapsız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kitapsız" genellikle bir kişinin yetersiz eğitim veya kültürel bilgiye sahip olduğunu ifade eden bir terimdir. Bu ifade, kişinin belirli bir konuda yeterli bilgi veya deneyime sahip olmamasını vurgular. "Kitapsız" olarak nitelendirilen kişi, genellikle belirli bir konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaktan veya gerekli eğitimi almaktan yoksundur.

Bu terim, olumsuz bir anlam taşıdığından ve kişinin eğitim veya kültürel eksikliğini belirttiğinden, dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. "Kitapsız" ifadesi, kişinin bilgi veya deneyim eksikliğini vurgulamak veya eleştirmek amacıyla kullanılabilir. Ancak, bu terimi kullanırken insanların duygularını incitmemek ve saygılı bir dil kullanmak önemlidir.

Hakaret mi?


Kitapsız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, ... Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan katılana gıyabında ve bilahare katılana ulaşan sözlerle "Ateist, Allahsız, kitapsız" tarzında

sözler söylendiği şeklinde kabul edilen olayda, sanığın kullanmış olduğu ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/35894 Karar: 2017/8117 Tarih: 20.06.2017

Karar #2

Olay günü sanık...'in görevli polislere "Bırakın lan kitapsızlar” şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/2674 Karar: 2019/4872 Tarih: 12.03.2019

Karar #3

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu olayda, sanığın müştekiye yönelik sarf ettiği kabul edilen sözlerin (Dilekçeyle cezaevi idaresine hitaben: Bunun bir açıklaması var mı, insana insan gibi bir muamele yapılsın, değilsem de hayvanat bahçesine gönderin, bu kadar Allahsızlık, kitapsızlık yapılmaz, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz değil gereğinin gerektirdiği gibi yapılmadığı için nefretle kınıyorum) nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olup hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/9074 Karar: 2021/20941 Tarih: 07.09.2021

"Kitapsız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.