Görevini Kötüye Kullanmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Görevini Kötüye Kullanmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Görevini Kötüye Kullanmak" ifadesi, bir kişinin sahip olduğu yetki veya görevi kötü niyetli veya yasadışı bir şekilde kullanması anlamına gelir. "Görevini kötüye kullanmak," yetkisini veya pozisyonunu kişisel çıkarları için istismar etmek anlamına gelir.

Hakaret mi?


Görevini Kötüye Kullanmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık hakkında hakaret suçundan beraat kararına dair verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik katılanın temyizinin sanığın sözlerinin (Mahkemeye sunulan dilekçede, avukat hedef alınarak: Müvekkillerini temize çıkarma için kariyerini kullanmış, devletten çaldıkları hibe, kredi, destekleri bu yolda kullanmış, mahkemeyi yalan yanlış beyanlarla inandırmış, görevini kötüye kullanmıştır, görevinden el çektirilmelidir, sonuç olarak projeye dayalı şirketler yetkilisi davalılardan... ve bu iş için elverişli kariyer sahibi Av. devleti nasıl dolandıracaklarını ve mahkemeleri nasıl kandıracaklarını çok iyi biliyorlar) tarafına somut bir fiil ve olgu isnat etmek suretiyle onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğini, suçun işlendiğinin sabit olduğuna yönelik olduğu, ancak kurulan hükümde bozmayı gerektirecek bir hukuka aykırılık bulunmadığından, katılan ...’ün temyiz istemi yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, CMK'nin 302/1. maddesi uyarınca temyiz isteminin esastan reddine

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/36805 Karar: 2022/19565 T: 12.10.2022

"Görevini Kötüye Kullanmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.