Ermeni Devşirmesi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ermeni Devşirmesi"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Ermeni Devşirmesi terimi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan bir terimdir ve genellikle Hristiyan topluluklardan alınıp İslam kültürüne dâhil edilen çocukları ifade eder. Bu uygulama, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı bölgelerindeki Hristiyan topluluklar arasında sıkça görülürdü. Devşirme sistemi, genellikle Hristiyan ailelerin çocuklarının zorla alınması veya gönüllü olarak verilmesiyle gerçekleşirdi. Bu çocuklar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim kademesinde, ordu ve sarayda çeşitli görevlerde kullanılmak üzere eğitilirdi. Devşirme sistemi, özellikle Osmanlı'nın askeri gücünü artırmak, yönetimde etkinliği sağlamak ve toplumsal hareketliliği teşvik etmek amacıyla kullanılırdı.

Ermeni Devşirmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerinde farklı boyutlar kazanmış ve değişikliklere uğramış bir uygulamaydı. Bu uygulama sayesinde Hristiyan çocuklar İslam kültürüyle yoğrularak Osmanlı toplumuna entegre edilirken, aynı zamanda imparatorluğun çeşitli alanlarında hizmet etmek üzere yetiştirilirdi. Bu durum, hem Osmanlı yönetiminin merkeziyetçi yapısının güçlendirilmesine hem de farklı etnik ve dini grupların bir arada yaşadığı imparatorluk coğrafyasında toplumsal hareketliliğin artmasına katkı sağlamıştır.

Hakaret mi?


Ermeni Devşirmesi kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (İl içi tayine tabi tutulan polis memuru tarafından, sosyal medya vasıtasıyla Emniyet Müdür Yardımcısı hedef alınarak: ilçelerinde şerefinden yoksun müdür yaratıklarının terörü devam ediyor, il bazında 213 masum meslektaşımızın sebebini ve gerekçesini asla öğrenemeyecekleri il içi tayine tabi tutularak huzurları ve düzenlerini bozarak müdürlük egolarını tatmin etmenin mutluluğunu yaşıyorlar,... isimli... ilçe emniyet müdür yardımcısı ve Ermeni devşirmesi, Türk insanına zarar vermenin ata vasiyeti olduğunu savunuyor) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/28988 Karar: 2016/7588 Tarih: 13.04.2016

"Ermeni Devşirmesi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.