İffetsiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İffetsiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İffetsiz" ifadesi, ahlaki değerlere uymayan veya ahlaksız davranışlar sergileyen bir kişiyi eleştirmek için kullanılır. "İffet" terimi, ahlaki temizlik ve doğruluk anlamına gelir. "İffetsiz" ifadesi, kişinin bu değerlere uymadığını belirtir.

Hakaret mi?


İffetsiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın müdafisi aracılığıyla... Aile Mahkemesi'nde devam eden boşanma davasına sunmuş olduğu dilekçesinde kullanılan ifadelerin (İffetsiz) TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamana gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı kanaatine varılmıştır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/11338 Karar: 2022/24912 Tarih: 08.12.2022

"İffetsiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.