Kendini Bilmez

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kendini Bilmez"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kendini bilmez" ifadesi, genellikle bir kişinin yetersiz bilgiye veya deneyime sahip olduğunu ve bu nedenle davranışlarının veya sözlerinin mantıksız, saçma veya anlamsız olduğunu ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin kendi sınırlarını veya yetersizliklerini anlamadığını ve bu nedenle kendine olan güveninin abartılı olduğunu vurgular.

Bu ifade olumsuz bir tavırla ve eleştirel bir tonla kullanılır. Genellikle bir kişinin davranışlarını veya sözlerini eleştirirken, o kişinin düşüncesiz veya cahilce davrandığını ifade etmek amacıyla tercih edilir. "Kendini bilmez" ifadesi, kişinin gerçekçi bir şekilde değerlendirme yapmamasını veya kendi yeteneklerini aşırı derecede abartmasını eleştirmek için kullanılır. Aynı zamanda, bu ifade kişinin düşüncesizce veya saygısızca davranarak başkalarını incitebileceği durumları vurgulayarak, daha dikkatli ve özenli davranma gerekliliğini hatırlatır.

Hakaret mi?


Kendini Bilmez kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından Cumhuriyet savcılığına sunulan dilekçede kullanılan ifadelerin (Kendini bilmez bir savcı da koşa koşa hakkımda soruşturmaya başlamıştı) TCK’nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı anlaşılmıştır. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı kanaatine varılmıştır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/39922 Karar: 2022/9818 Tarih: 12.04.2022

"Kendini Bilmez" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.