Delilerle Uğraşamam

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Delilerle Uğraşamam"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Delilerle uğraşamam" ifadesi argo bir dil kullanımı taşıyan ve bir konu veya insanlarla ilgilenmeye veya uğraşmaya isteksizlik veya sabırsızlık ifade eden bir deyimdir. Bu ifade genellikle alaycı veya küçümseyici bir ton taşır ve kişinin konunun veya insanların gereksiz olduğunu, ilgisiz olduğunu veya onlarla vakit geçirmek istemediğini belirtir.

Hakaret mi?


Delilerle Uğraşamam kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Somut olayda, sanığın mağdura söylediği sözlerin (Avukat tarafından, müvekkile hitaben: İşim var, delilerle uğraşamam, pazartesi görüşürüz) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kendisine karşı yapılan davranışları yorumlamaktan ibaret, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçundan yazılı şekilde karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/20997 Karar: 2022/16914 Tarih: 05.07.2022

"Delilerle Uğraşamam" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.