Menfaat Sağlamak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Menfaat Sağlamak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Menfaat sağlamak", kişinin veya bir grubun, belirli bir durumdan veya ilişkiden kendi çıkarlarına uygun bir şekilde yararlanmak veya fayda elde etmek amacıyla hareket etmesini ifade eder. Bu terim, bir kişinin veya grubun, karşılıklı ilişkileri veya durumları kendi lehine kullanarak çıkar sağlamasını belirtirken, bu tür davranışların motive edici faktörünü vurgular. "Menfaat sağlamak" terimi, bireylerin veya grupların çıkarlarına odaklanarak hareket etmeyi ifade ederken, bu tür bir davranışın pragmatik veya bencil bir motivasyona dayandığını yansıtır.

Bu ifade, genellikle ekonomik, siyasi, sosyal veya kişisel ilişkiler bağlamında kullanılırken, bir kişinin veya grubun kendi çıkarlarına uygun bir şekilde hareket ettiği durumları tanımlamak veya değerlendirmek amacı taşır. "Menfaat sağlamak" ifadesi, kişilerin veya grupların çıkarlarını korumak veya geliştirmek için stratejik bir yaklaşım benimsemesini vurgularken, aynı zamanda bu tür davranışların etik ve ahlaki yönlerini de içerir. Bu terimi kullanırken, bencil çıkarlara odaklanmanın yanı sıra etik ve adil davranma ilkesini de gözetmek önemlidir.

Hakaret mi?


Menfaat Sağlamak kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana hitaben yazdığı dilekçedeki sözlerinin (Hakime hitaben: Bu usulsüzlükleri, bu haksızlıkları, bu kanuna yasalara aykırı karar vermen için paralel yapı mı karanlık güçler mi yoksa maddi menfaat sağladığın birileri mi yönlendiriyor sizi, mahkûmiyetim tamamen kalkması gerekirken yasal yollardan hakkım olan usulü ve usulleri elimden alarak beni hak mahrumiyeti içine soktun) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olup hakaret suçunu unsurları itibariyle oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle sanığın beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas:2020/10959 Karar: 2021/7292 Tarih: 02.03.2021

Karar #2

Sanığın vasilik davasında aleyhine karar veren hâkim hakkında "Tüm bu olaylar olur iken Hâkim... taraflı davrandı. Benim delillerime itibar etmedi. Beyanlarımı nazara almadı ve sonuçta da benim aleyhime karar verdi. Bu kararı verdiği için ben menfaat temin ettiği kanaatine vardım. Hakim... in menfaat temin ettiği konusunda somut iddiam ve bildirebileceğim delil yoktur. Ancak yargılama safhasında takındığı tavır ve verdiği karar nedeniyle menfaat temin ettiği şüphesine kapıldım" biçimindeki sözlerinin savcılık muhabere bürosunda alınan suç iddialarına ilişkin şikâyete konu ifadesinde belirtmiş olması karşısında, eyleminin TCK'nın 128. maddesi uyarınca iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kalması ve eleştirel nitelik taşıması nedeniyle ani hakaret suçunun öğelerinin oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/3039 Karar: 2014/8016 Tarih: 11.03.2014

"Menfaat Sağlamak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.