Düşmanca Davranış

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Düşmanca Davranış"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Düşmanca davranış, bir kişi veya gruba karşı öfke, nefret, kıskançlık, rekabet gibi duygularla hareket etmek, onlara zarar vermek, hakaret etmek, küçümsemek veya tehdit etmek gibi eylemlerdir.

Hakaret mi?


Düşmanca Davranış kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından dilekçelerde kullanılan ifadeler (Mahkeme heyetine karşı: 11 sene 8 ay ile cezalandırıldım, bu mahkemenin taraflı, kasti ve bir kinle hüküm verdiğinin delilidir. Mahkeme heyeti düşmanca davranışını bize karşı sürdürerek hürriyetimizi gasp etmiştir. Benim ve arkadaşımın haksız yere hürriyetimi gasp etmek suçundan mahkeme heyetinin soruşturulmasının ve yargılanmalarını talep eder ve vereceğiniz karar doğrultusunda AİHM’e sicilimin temizlenmesi için başvuruda bulunacağımı belirtir ve tahliyemi ve beraatimi talep ederim) TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gibi değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11199 Karar: 2015/12675 Tarih: 03.12.2015

Karar #2

Sanığın, yargılamasının yapıldığı... Ağır Ceza Mahkemesinin, 27/08/2010 tarihli duruşması sırasındaki savunması, anılan Mahkemenin 2008/209 esas sayılı dosyası, YCGK'nın 17/07/2007 tarihli içtihadı ve TCK'nin 128. maddesi birlikte değerlendirildiğinde; iddianamede yer alan sözlerin (Heyete hitaben: Düşman faaliyetini sürdürecek. Bura-da mesele şudur, siz burada bu savaşın neresindesiniz. Bu savaşın neresindesiniz, ben size soruyorum. Siz bu savaşın şu anda düşman tarafındasınız) savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve hakaret suçlarında hukuka uygunluk nedeni oluşturan hakkın kullanılmasına ilişkin koşulları taşıdığı gözetilmeden, savunma hakkı kullanılırken ölçülülük koşulunun ihlal edildiği biçimindeki yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/1331 Karar: 2015/1678 Tarih: 22.05.2015

"Düşmanca Davranış" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.