Yahudi/Yahudi Lobisi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yahudi/Yahudi Lobisi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yahudi, Yahudilik dinine mensup olan bir kişiyi veya Yahudi olan bir kişinin özelliklerini ifade eder. Yahudi Lobisi ise Yahudi toplumunun çıkarlarını savunan ve etkili olan bir grup veya organizasyonu ifade eder. Yahudi kelimesi, kökeni itibarıyla İbranice "Yehuda" kelimesinden türetilmiştir ve "Tanrı'ya bağlılık" anlamına gelir. Yahudilik dinine mensup olan Yahudiler, İsrail'in kurucusu olan İbrahim'in soyundan geldiklerine inanır ve bu inançlarına sıkı sıkıya bağlıdırlar.

Yahudi Lobisi ise Yahudi toplumunun çıkarlarını koruma ve savunma amacı güden bir grup veya organizasyondur. Bu lobiler, Yahudi toplumunun politik, ekonomik ve sosyal alanlarda etkili olmasını sağlamak için çalışır. Yahudi Lobisi, Yahudi toplumunun haklarını ve çıkarlarını korumak için politik lobi faaliyetleri yürütebilir, karar vericilerle ilişkiler kurabilir ve farklı platformlarda seslerini duyurabilir. Yahudi ve Yahudi Lobisi kavramları, tarih boyunca çeşitli tartışmalara ve anlaşmazlıklara sebep olmuştur. Bu yazıda, Yahudi ve Yahudi Lobisi kavramları daha detaylı olarak açıklanacak ve bu kavramların toplum üzerindeki etkileri ve önemli örnekleri ele alınacaktır.

Hakaret mi?


Yahudi/Yahudi Lobisi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Oluş ve dosya kapsamına göre sanık...'in Cumhurbaşkanının fotoğrafının fotomontajla bozulmuş halinin üzerine yazılı "Sen bir deccalsan, sem bir katilsin, 21. yüzyılın yüz karan, Yahudi mason" şeklindeki Facebook sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarının TCK'nın 299/1. maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, yüklenen suçtan mahkumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 16. CD Esas: 2017/1486 Karar: 2017/4427 Tarih: 12.06.2017

Karar #2

Somut olayda, sanığın katılana gönderdiği mesajda yer alan kaba ifade niteliğindeki sözlerin (Avukat tarafından, icra memuruna hitaben: Biz Türkler surata telefon kapatmayız, sanırım sen Yahudi lobisinden … şubesindensin ...cığım, memur hemşericilik yapmaz, işini yapar, Türk memuru dolandırıcıları korumaz) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/11082 Karar: 2022/10215 Tarih: 13.04.2022

"Yahudi/Yahudi Lobisi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.