Örgütlerle İşbirliği Yapmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Örgütlerle İşbirliği Yapmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Örgütlerle işbirliği yapmak" ifadesi, argo olmayan bir terim olarak, farklı gruplar veya kuruluşlar arasında işbirliği yapmayı ifade eder. İşbirliği yapmak, ortak hedeflere ulaşmak, kaynakları paylaşmak veya birlikte çalışarak daha etkili sonuçlar elde etmek amacıyla gerçekleştirilen bir faaliyettir. Bu ifade, olumlu bir anlam taşır ve iş dünyası, sivil toplum veya diğer alanlarda kullanılır.

Hakaret mi?


Örgütlerle İşbirliği Yapmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Internet ortamında, dernek başkanına hitaben: Ermeni Diasporasının finanse ettiği örgütlerle iş birliği yaparak ... 'e karargah kurdurdunuz, festivaller düzenlettiniz) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/4859 Karar: 2022/13111 Tarih: 25.05.2022

"Örgütlerle İşbirliği Yapmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.