Terbiyesiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Terbiyesiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Terbiyesiz" genellikle saygısız, kaba veya nezaket kurallarına uymayan davranışlar sergileyen kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu ifade, başkalarına karşı saygısızlık gösteren veya uygun olmayan söz veya davranışlar sergileyen kişileri eleştirmek veya tanımlamak için kullanılır. Terbiyesizlik, sosyal etkileşimlerde veya iletişimde olumsuz bir etki yaratabilir ve diğer insanlar arasında gerilime veya çatışmalara neden olabilir.

"Terbiyesiz" terimi, kültürel ve toplumsal normlara uygun olmayan davranışları ifade ederken kullanılır. Terbiye kurallarına uymayan, naziklikten veya hoşgörüden yoksun olan veya başkalarının duygularını dikkate almayan kişilere yönelik bir eleştiri olarak kullanılır. Ancak, bu terimi kullanırken dikkatli olunmalı ve başkalarına karşı saygıyı ve hoşgörüyü korumak amacıyla ifade kullanımı özenle düşünülmelidir.

Hakaret mi?


Terbiyesiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Belediye meclis üyesi tarafından, toplantıda, başka bir meclis üyesine hitaben: Söyleyemem, o kadar terbiyesiz miyim ben, sen olsan söylersin, terbiyesizsin sen) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9954 Karar: 2015/13113 Tarih: 09.12.2015

Karar #2

Sanığın müştekilere söylediği "Terbiyesizler" şeklindeki ifadelerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, bu ifadenin Türk Dil Kurumu sözlüğünde "topluluk kurallarına aykırı davranan" anlamına geldiğinin belirtildiği ve bu nedenle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadın gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11176 Karar: 2016/2624 Tarih: 15.02.2016

Karar #3

Sanık S.…'in katılana hitaben söylediği kabul edilen "Meymenetsiz suratında meymenet yok, terbiyesiz" şeklindeki sözün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/36187 Karar: 2017/6539 Tarih: 26.05.2017

Karar #4

Olay günü sanığın özür dileyerek infaz bürosunu sorduğu müştekinin yan odayı göstererek "Kapıda ismimiz yazıyor, kaldı ki aradığın yeri koridorda görevlilerden sorabilirsin" şeklinde cevaplandırmasına "Beyefendi siz söyleseniz ne olur" diyerek cevap verdiği, "Burası danışma bürosu değil, şu an ben karar yazdırıyorum, benim dikkatimi dağıtıyorsun" diyen şikâyetçiye "Özür diledik ya, insan gibi davran" cevabini veren sanığa şikâyetçinin "Doğru konuş terbiyesizce hitap etme" sözüne "Terbiyesiz şıllık " şeklinde cevap vermesi  kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2018/4574 Karar: 2019/7743 Tarih: 18.04.2019

Karar #5

Eyleme (Sen çok oluyorsun, terbiyesiz kadın) ve yükletilen suça yönelik katılan... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/3944 Karar: 2019/12729 Tarih: 23.09.2019

Karar #6

Sanığın katılan L....'e hitaben söylediği, iddianamede tanımlanıp mahkemenin de kabul ettiği kaba hitap tarzındaki "Ne terbiyesizsin, ağzını topla rezil sözün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında hakaret suçunun karşılıklı işlendiğinin kabulü ile ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2017/1901 Karar: 2020/17650 Tarih: 24.11.2020

Karar #7

Ceza Genel Kurulu'nun 14.10.2008 gün ve 170-220 sayılı kararında da belirtildiği üzere hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Somut bir fiil ya da olgu isnat etmek veya sövmek şeklindeki seçimlik hareketlerden biri ile gerçekleştirilen eylem, bireyin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte ise hakaret suçu oluşacaktır. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. İncelenen somut olayda, sanık...'in katılana hitaben söylediği "Terbiyesiz, saygısız, insan ilişkileri kötü birisiniz" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkûmiyet hükmü kurularak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/30484 Karar: 2021/3400 Tarih: 08.02.2021

Karar #8

Tanık E...'in beyanında sanık N...'in katılanlara sadece "Terbiyesiz" dediğini duyduğunu belirtmesi, sanığın iddia edilen diğer hakaret sözlerini söylediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması karşısında, sanığın katılanlara söylediği "Terbiyesiz" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözünde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/5254 Karar 2021/3708 Tarih: 09.02.2021

Karar #9

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (Doktora hitaben: Buradan ekmek yiyorsun, bizim üzerimizden para kazanıyorsun, 7-8 bin lira para alıyorsun, ukalalık etme, terbiyesiz) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12327 Karar 2021/5158 Tarih: 22.02.2021

Karar #10

Sanığın katılana söylediği "Terbiyesiz" sözünün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4 CD Esas: 2020/15181 Karar: 2022/12807 Tarih: 23.05.2022

Karar #11

Dosya içinde yer alan bilgi ve belgeler ile tüm tanık anlatımlarının kendi içlerinde ve birbirleriyle vicdanî kanaatle serbestçe takdir edilmesi sonucunda, F. 1. İcra Ceza Mahkemesinin Hakim A.K. tarafından yürütülen 2007/4354 esas sayılı dosyasında sanık olarak yargılanan ve hakkındaki davanın düşmesine karar verilen, taraflarla bir yakınlığı ya da husumeti bulunmayan tanık A.Z.'nin, hem katılan hem de sanık aleyhine ortaya çıkan ve diğer tanıkların beyanlarına göre nesnel bulunan anlatımına üstünlük tanınması dosya kapsamına uygun olacaktır. Sanığa suç atması için kabul edilebilir bir neden bulunmayan adı geçen tanığın, sanığın duruşma salonundan çıkarken katılana hitaben "terbiyesiz, ukala kadın" şeklinde sözler söylediğini belirtmesi karşısında, sanığın üzerine atılı eylemin sabit olduğu ve onur, şeref ve saygınlığı rencide eder nitelikte gerçekleşen bu eylemin 5237 sayılı TCK'nin 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2012/2. MD-419 Karar: 2012/247 Tarih: 26.06.2012

"Terbiyesiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.