Rant

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Rant"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Rant," genellikle mülkiyet, gayrimenkul veya kaynaklar üzerinden elde edilen fazla ve haksız kazancı ifade eden bir terimdir. Bu terim, genellikle rekabet dışı avantajlardan veya ayrıcalıklardan kaynaklanan geliri ve kazancı tanımlamak için kullanılır. Rant, genellikle piyasa dengesizlikleri, monopol veya tekelleşme gibi durumlar sonucu ortaya çıkan gelirlerdir.

Rant, ekonomi terimleri arasında özel bir yeri vardır ve çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Örneğin, gayrimenkul rantı, belirli bir bölgedeki arazi veya mülk değerlerindeki artış nedeniyle elde edilen ekstra kazancı ifade eder. Aynı şekilde, ekonomi literatüründe "rant ekonomisi" terimi, bazı ayrıcalıklı grupların veya sektörlerin haksız kazanç elde ettiği durumları tanımlamak için kullanılır. "Rant" terimi, ekonomik veya sosyal bağlamlarda haksız avantaj veya fazla kazancı ifade etmek amacıyla kullanılırken, aynı zamanda adil rekabeti teşvik etmek ve ekonomik adaleti sağlamak için düzenlemeler yapılmasını gerektiren durumları da vurgular.

Hakaret mi?


Rant kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Yerel gazete haberinde iş adamı hedef alınarak "Kendisine iş adamı ve hayırsever görüntüsü vererek kendi çıkarlar için çekirge gibi çok zıplayan... Efendi paran milli ve manevi açıdan çok helal mi gibi şehit ailelerine ev yapacağı sözü ile rant elde etmesine şehit aileleri tepki gösterdi" şeklinde yazılar yayınlanması eylemine ilişkin) Bölge Adliye Mahkemesi'nin duruşma açmaksızın dosya üzerinden beraat kararı vermesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiştir. Mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat ve hükmün düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, katılanlar vekilinin suçun unsurlarının oluştuğuna yönelik temyiz itirazı yerinde görülmediğinden, 5271 sayılı CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca temyiz isteminin esastan reddine....

Yargıtay 8 CD Esas: 2021/15890 Karar: 2022/15217 Tarih: 25.10.2022

Karar #2
Eyleme (Sosyal medyada, Büyükşehir Belediye Başkanına hitaben: Sayın... hayatınızda bir kere rantı bırakıp halka samimi olmayı deneyin, inanın yaşamınız değişir) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11214 Karar: 2015/12939 Tarih: 08.12.2015

"Rant" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.