İyi Aile Çocuğu Değildir

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İyi Aile Çocuğu Değildir"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İyi aile çocuğu değildir" ifadesi, genellikle bireyin belirli toplumsal normlara uymayan veya beklenen davranış biçimlerine aykırı hareket ettiğini ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, bireyin eğitim, ahlak veya davranış açısından, toplumun kabul ettiği standartlara uygun davranmadığını ima eder.

Deyim, bir kişinin nezaket, saygı veya etik değerlere aykırı davranışlar sergilediği durumları tanımlarken kullanılabilir. Ancak, kişinin iyi aile çocuğu olup olmaması yalnızca dışarıdan görünen bir yönünü ifade eder ve kişinin karakteri ve değerleri hakkında tam bir bilgi sunmaz.

Hakaret mi?


İyi Aile Çocuğu Değildir kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Duruşma esnasında, savunma yaparken: iyi aile çocuğu değildir, iyi aile çocuğu gibi gösterilmeye çalışılmaktadır) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/1790 Karar: 2018/8559 Tarih: 30.05.2018

"İyi Aile Çocuğu Değildir" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.