Mahkemeniz Taraflı Hareket Etmiştir

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Mahkemeniz Taraflı Hareket Etmiştir"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Mahkemeniz Taraflı Hareket Etmiştir, bir mahkemenin adaletli olmadığını veya bir tarafı kayırmış olduğunu iddia etmek için kullanılan bir cümledir. Mahkemeniz, sözü edilen mahkeme veya dava açan kişinin karşı tarafın mahkemesi anlamına gelir. Taraflı, tarafsız olmayan veya bir tarafı destekleyen anlamına gelir. Hareket Etmiştir, davranmış veya işlem yapmış anlamına gelir. Bu yüzden Mahkemeniz Taraflı Hareket Etmiştir, sözü edilen mahkemenin tarafsız olmadığını veya bir tarafı desteklemiş olduğunu iddia etmek demektir.

Hakaret mi?


Mahkemeniz Taraflı Hareket Etmiştir kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından duruşmada kullanılan ifadeler (Hakime karşı: Mahkemeniz bu davada tarafa hareket etmiştir. Davalı tarafı tutanak, tarzı bir şekilde haksız olarak karar verdiniz) TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gibi, değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığa beraatı yerine, hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9399 Karar: 2015/12215 Tarih: 30.11.2015

"Mahkemeniz Taraflı Hareket Etmiştir" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.