Kahpe Doğurduğusun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kahpe Doğurduğusun"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kahpe doğurduğun" ifadesi, argo bir dilde kullanılan aşağılayıcı ve küfürlü bir ifadedir. Bu ifade, kişiyi aşağılamak, hakaret etmek veya küçümsemek amacıyla kullanılır. "Kahpe doğurduğun" terimi, genellikle öfke, kızgınlık veya alaycı bir üslupla kullanılır.

Bu tür argo ifadeler, hoşgörüsüz ve saygısız bir iletişimi yansıttığı için toplumsal normlara aykırıdır. Saygılı ve olumlu bir iletişim sağlamak, insanlar arasında sağlıklı etkileşimleri teşvik etmek için önemlidir. Hakaret veya aşağılayıcı ifadeler kullanmak, genellikle olumsuz etkileşimlere ve anlaşmazlıklara yol açar. Daha yapıcı ve saygılı bir dil kullanarak iletişim kurmak, daha olumlu sonuçlar elde etmeye yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Kahpe Doğurduğusun kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yakınanın gıyabında, yakınanın kızına söylediği "Sen kahpe doğurduğusun, senin annen de belli, baban da belli, biz senin anneni de biliyoruz, senin annen kahpe" biçimindeki sözlerin yakınanın kızının yani sıra yakınanın kendisinin onur, şeref ve saygınlığını da rencide edici nitelikte olduğu, yakınana yönelik hakaretin olay yerinde bulunan tanıklar ve... tarafından da duyulmuş olması yakınanın kızı ve damadı olan ... ile...'in yakınana yönelik hakarette olayın tarafı olmayıp ihtilat unsurunun oluşumunda göz önünde bulundurulmaları gerektiği, bu suretle sanığın üzerine atılı gıyapta hakaret suçuna yönelik ihtilat unsurunun da oluştuğu gözetilmeden, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek sanık hakkında yazılı şekilde beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 2, CD Esas: 2011/25939 Karar: 2013/4875 Tarih: 11.03.2013

"Kahpe Doğurduğusun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.