Kötü

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kötü"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kötü" kelimesi, genellikle bir nesnenin, durumun veya davranışın olumsuz niteliklere sahip olduğunu ifade eden bir sıfattır. Bu terim, bir şeyin istenmeyen, zararlı, yetersiz veya hoş olmayan özelliklere sahip olduğunu belirtirken, aynı zamanda olumsuz etkiler yaratabileceğini veya insanlar arasında olumsuz bir tepki veya duygu uyandırabileceğini vurgular.

"Kötü" terimi, nesnelerin veya durumların kalitesini veya değerini ifade ederken, aynı zamanda insan davranışları veya karakter özellikleri için de kullanılabilir. Bir kişinin "kötü" olarak nitelendirilmesi, genellikle olumsuz davranışlarını veya karakter eksikliklerini yansıtırken, aynı zamanda bu kişinin toplumun veya etik değerlerin kabul etmediği davranışları sergilediğini belirtir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, "kötü" kelimesinin nesnel veya öznel bir değerlendirme içerebileceği ve genellikle olumsuz bir anlam taşıdığıdır.

Hakaret mi?


Kötü kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Ceza Genel Kurulu'nun 14.10.2008 gün ve 170-220 sayılı kararında da belirtildiği üzere hakaret filinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibar, diğer fertler nezdindeki saygınlığı olup bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Somut bir fiil ya da olgu isnat etmek veya sövmek şeklindeki seçimlik hareketlerden biri ile gerçekleştirilen eylem, bireyin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte ise hakaret suçu oluşacaktır. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığa rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. İncelenen somut olayda, sanık...'in katılana hitaben söylediği "Terbiyesiz, saygısız, insan ilişkileri kötü birisiniz" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkûmiyet hükmü kurularak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/30484 Karar: 2021/3400 Tarih: 08.02.2021

"Kötü" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.