Ölünü Dirini Sikerim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ölünü Dirini Sikerim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ölünü Dirini Sikerim" ifadesi, genellikle argo veya küfürlü bir dil içeren ahlaki olmayan bir ifadedir. Bu ifade, kişiyi aşağılamak veya küçümsemek amacıyla kullanılır. Bu tür ifadeler, cinsiyetçilik, cinsel nesneleştirme ve ayrımcılık gibi olumsuz davranışları teşvik edebilir.

Bu ifade, toplumsal olarak kabul edilemez ve saygısız bir dil kullanımına örnektir. İnsanlar arasında saygı, eşitlik ve anlayış temelinde iletişim kurmanın önemi vurgulanmalıdır. Cinsel nesneleştirmeyi ve aşağılayıcı ifadeleri kullanmaktan kaçınılmalı ve başkalarına karşı hoşgörülü ve saygılı bir tutum sergilenmelidir.

Hakaret mi?


Ölünü Dirini Sikerim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (ölünü dirini sinkaf ederim) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanı kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler ye rinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15732 Karar: 2022/13172 Tarih: 25.05.2022

"Ölünü Dirini Sikerim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.