Puşt

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Puşt"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Puşt," genellikle ahlaki değerlere veya toplumsal normlara aykırı olarak cinsel içerikli anlamlar taşıyan ve aşağılayıcı bir dil kullanılan bir argo terimdir. Bu terim, genellikle kadınları aşağılama veya küçümseme amacı taşıyan bir ifade olarak kullanılır. "Puşt" kelimesi, cinsellikle ilgili olumsuz veya aşağılayıcı bir anlam taşıdığı için hoşgörüsüz ve saygısız bir dil kullanımına örnek olarak kabul edilir.

Bu tür argo ifadeler, toplumsal iletişimde olumsuz sonuçlara yol açabilir ve insanlar arasında çatışma veya rahatsızlık yaratabilir. Toplumsal saygı, hoşgörü ve cinsiyet eşitliği gibi değerler gözetilmeli ve dil kullanımında aşağılayıcı veya cinsel içerikli ifadelerden kaçınılmalıdır. "Puşt" terimi, cinsel ayrımcılığı ve cinsel şiddeti teşvik etmek yerine, insanların saygılı ve saygın bir dil kullanarak iletişim kurmalarının önemini vurgular.

Hakaret mi?


Puşt kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığa yükletilen hakaret eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin (Pezevenk, puşt) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2015/25752 Karar: 2020/626 Tarih: 13.01.2020

Karar #2

İncelenen dosyada, söz konusu videoyu kayda alan ve ... eski kaymakamının koruması olan müşteki hakkında yapılan paylaşımda "Puşt video çekiyor, çeken kişi nizamiye eski kaymakamı koruması" şeklinde ifadelerin bulunması karşısında matufiyet unsurunun gerçekleştiği anlaşıldığından, söz konusu sosyal medya hesabı ile ilgili açık kaynak araştırması yaptırılması, şüphelilerin kimlik bilgilerinin kolluk marifeti ile tespitinin sağlanmasa, tespiti durumunda savunmalarının alınması, suçun kim tarafından işlendiğinin tespit edilememesi halinde soruşturma evrakı daimi aramaya alınarak araşmaya devam edilmesi gerektiği halde, etkin soruşturma yapılmadan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ve bu karara yapılan itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi hu- kuka aykırı bulunduğundan, kanun yararına bozma talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/30851 Karar: 2022/5416 Tarih: 21.02.2022

Karar #3

Eylemin (Polis memuruna hitaben: Sana evrak falan vermem, puştluk yapmak istiyorsan yapabilirsin) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanığın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/25669 Karar: 2016/5250 Tarih: 17.03.2016

"Puşt" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.