Ali Cengiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ali Cengiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ali Cengiz Oyunları" ifadesi, Türkçede hileli, kurnaz ve düzenbazca planlar, tuzaklar veya eylemler anlamında kullanılır. Bu terim, bir kişi veya grup tarafından başkalarını kandırmak, yanıltmak veya manipüle etmek amacıyla yapılan haksız, adaletsiz veya etik olmayan eylemleri tanımlamak için kullanılır. Ali Cengiz Oyunları ifadesi, bu tür eylemlerin kurnazlık, hile ve düzenbazlık gerektirdiğini vurgulamak amacıyla kullanılır ve genellikle olumsuz bir anlam taşır.

Hakaret mi?


Ali cengiz oyunları kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Gazeteci olan sanık tarafından haberde kullanılan bazı ifadeler (Belediye Başkanına hitaben: Haklılığına her zaman saygıyım, nerede ne zaman haklı bir olayın var yanındayım, ama haksız imar tadilatları, Ali Cengiz olaylarının da karşındayım) olgusal bir temele sahip değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Haber içeriğindeki ifadelerin söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11552 Karar: 2015/11508 Tarih: 19.11.2015

"Ali Cengiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.