Sınır Tanımaz Yaratık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sınır Tanımaz Yaratık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sınır tanımaz yaratık" ifadesi, bir kişinin veya varlığın sınırları veya normları tanımadığını, kuralları ve sınırlamaları ihlal ettiğini ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, genellikle negatif veya eleştirel bir şekilde kullanılır ve kişinin davranışlarının sıradan veya kabul edilebilir normlardan saparak aşırıya kaçtığını anlatmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Sınır Tanımaz Yaratık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Bu şekilde kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Somut olayda, sanığın katılana gönderdiği elektronik postada yazdığı kabul edilen sözlerin (İnsafsız, vicdansız, sinir tanımaz yaratık, sinsi, icra ile parmağında oynatıyorsun, gene haince tutun, son ve tek malvarlığımı meskenimi de sinsice elimden alacaksın, üç kuruşluk haksız vekâlet ücreti için 10 yıldır bugüne kadar hukuku, yasaları, kuralları ve iyi niyet esaslarım yargı önünde bile açıkça hiçe sayarak ve hiçe saydırarak diğer lanetliklerini yaptırabildiysen, senin o kıçını kurtaranlara yazık olsun, dersini vermediler ya, sen daha çok ileri gidersin, çok sizin gibi iki akrebin k.çını gene kurtarsın, sen haksızken kurtulduğuna şükredecek yerde bir de kurbanın, hukukun sırtına binip, karşı kıyıya geçtikten sonra kurbağayı sokan akrep gibi karakterini ispat edercesine) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/32083 Karar: 2022/10387 Tarih: 18.04.2022

"Sınır Tanımaz Yaratık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.