Hatır Gönül İlişkisi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hatır Gönül İlişkisi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hatır gönül ilişkisi" terimi, olumsuz bir bağlamda kullanıldığında, kişisel çıkarlar veya duygusal bağlar temelinde yapılan anlaşmaları veya ilişkileri ifade eder. Bu tür ilişkilerde, insanlar genellikle karşılıklı menfaatlerini ve duygusal bağlarını öne çıkararak, çeşitli beklentileri karşılamak amacıyla işbirliği yaparlar. Ancak bu tür ilişkiler, etik veya adil olmayan davranışlara veya çıkar çatışmalarına neden olabilir.

Olumsuz anlamda kullanıldığında, "hatır gönül ilişkisi" terimi, iş veya yönetim gibi resmi veya profesyonel bağlamlarda duygusal veya kişisel bağların işleyişi üzerinde olumsuz bir etki yarattığını ifade eder. Bu tür ilişkilerin adaletsizlik, kayırma veya yolsuzluğa yol açabileceği düşünülür.

Hakaret mi?


Hatır Gönül İlişkisi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Hukuk davası kapsamında bilirkişi raporuna karşı sunulan beyan dilekçesinde, bilirkişiye hitaben: Bilirkişi raporunu tanzim eden ve diğer bilirkişilere imzalatan... 'in hatır gönül ilişkisi ile böyle bir rapor tanzim etmiş olduğu bilirkişi... 'in elde edilmiş olduğu kanaatindeyim) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz sebepleri yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15062 Karar: 2022/12405 Tarih: 17.05.2022

"Hatır Gönül İlişkisi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.