Taraf Tutuyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Taraf Tutuyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Taraf tutmak, gerçek anlamda bir tarafı seçmek veya bir konuda belirli bir görüşü benimsemek anlamına gelir. Bu durumda, bir kişi ya da kuruluş, bir konuda net bir pozisyon alır ve bu pozisyonu destekler. Gerçek anlamıyla taraf tutmak, belirli bir tarafı savunmak veya onu desteklemek anlamına gelir.

Ancak, taraf tutmak mecazi olarak da kullanılır. Mecazi anlamda taraf tutmak, bir kişinin veya kuruluşun bir konuda net bir pozisyon alması veya bir tarafı desteklemesi anlamına gelir. Bu durumda, taraf tutmak, bir fikre, düşünceye veya inanca bağlı olmak anlamına gelir. Bir konuda taraf tutmak, o konuda net bir görüşe sahip olmayı ve bu görüşü savunmayı ifade eder.

Hakaret mi?


Taraf Tutuyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından duruşmada kullanılan ifadeler (Hakime karşı: Mahkemeniz bu davada taraflı hareket etmiştir. Davalı tarafı tutarak, taraflı bir şekilde haksız olarak karar verdiniz) TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gibi, değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşma yan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine, hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9399 Karar: 2015/12215 Tarih: 30.11.2015

Karar #2

Sanığın asliye hukuk mahkemesi hâkimi olan katılana çeşitli tarihlerde yazdığı dilekçelerde yer alan "Dosyamızdan çekilmenizi, krallık dönemini kapatmamızı arz ediyorum, krallık dönemini sürdürmektesiniz, bu şekil taraf tutma ile keşfi kabul edemem" biçimindeki beyanları ile hakimin davadan çekilmesini amaçlayıp bu ifadelerin TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde bulunması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden sanığın hükümlülüğüne karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/10669 Karar: 2013/21617 Tarih: 10.09.2013

Karar #3

Sanığın asliye hukuk mahkemesi hâkimi olan katılana çeşitli tarihlerde yazdığı dilekçelerde yer alan "Dosyamızdan çekilmenizi, krallık dönemini kapatmamızı arz ediyorum, krallık dönemini sürdürmektesiniz, bu şekil taraf tutma ile keşfi kabul edemem" biçimindeki beyanları ile hakimin davadan çekilmesini amaçlayıp bu ifadelerin TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde bulunması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden sanığın hükümlülüğüne karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/10669 Karar: 2013/21617 Tarih: 10.09.2013

Karar #4

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan... esas sayılı menfi tespit davasının yargılamasının yapıldığı duruşma esnasında sanığın müşteki mahkeme hâkimine hitaben söylediği "Bu ne biçim dava, böyle şey mi olur, davalı... 'de değil, taşınmazlar... 'de değil, bu dava burada nasıl görülür, anlamadım hakim bey, herhalde senin işin az, sen karşı tarafın avukatının arkadaşısın, onun için bu davayı görüyorsun, taraf tutuyorsun, böyle dava olmaz, böyle adalet olmaz" şeklindeki kaba sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri ve rahatsız edici nitelikte olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/6591 Karar: 2014/35523 Tarih: 09.12.2014

Karar #5

Demek ki Taraf Tutuyorsunuz

Sanığın müşteki polislere "Ben gelmiyorum, defolun gidin, sizi medyaya vereceğim, ağabeyim... 'in telefonu sizde ne arıyor, nereden biliyorsunuz, demek ki taraf tutuyorsunuz" diye bağırdığının anlaşılması karşısında, olayın gelişimine ve söylendiği bağlama göre bu sözlerin somut bir fiil ya da olgu isnadı değil, şikâyetçileri görevinden dolayı aşağılama, küçültme boyutuna ulaşmayan, rahatsız edici tarzda dile getirilmiş şikayet niteliğinde olduğu gözetilerek, suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekirken, kanuni ve yerinde olmayan gerekçe ile mahkumiyet karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/1168 Karar: 2015/1863 Tarih: 20.05.2015

"Taraf Tutuyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.