Nefretle Kınıyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Nefretle Kınıyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Nefretle Kınıyorum" ifadesi, bir olaya veya davranışa karşı duyulan yoğun bir hoşnutsuzluğu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Gerçek anlamıyla, bir olayı kınamayı ifade ederken, aynı zamanda mecazi anlamda da güçlü bir tepki göstermeyi ifade edebilir. Bu ifade, bir durumu veya bir kişiyi sert bir şekilde eleştirmek, kınamak veya karşı çıkmak için kullanılır.

Nefretle Kınıyorum ifadesi, bir konuya duyulan derin bir hoşnutsuzluğu ve karşıtlığı ifade eder. Bu ifade, genellikle bir durumu veya bir davranışı şiddetle reddetmek, onaylamamak veya kınamak için kullanılır. Bu ifade, bir kişinin veya toplumun değerlerine veya inançlarına aykırı olduğu düşünülen bir eylemi veya durumu kınamak için kullanılır. Bu ifade, duygusal bir tepkiyi ifade etmek için kullanıldığından, genellikle güçlü bir dil ve vurgu ile kullanılır.

Hakaret mi?


Nefretle Kınıyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu olayda, sanığın müştekiye yönelik sarf ettiği kabul edilen sözlerin (Dilekçeyle cezaevi idaresine hitaben: Bunun bir açıklaması var mı, insana insan gibi bir muamele yapılan, değilsem de hayvanat bahçesine gönderin, bu kadar Allahsızlık, kitapsızlık yapılmaz, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz değil gereğinin gerektirdiği gibi yapılmadığı için nefretle kınıyorum) nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olup hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/9074 Karar: 2021/20941 Tarih: 07.09.2021

"Nefretle Kınıyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.