Yalan Üzerine Kurulu Davanın Mimarı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yalan Üzerine Kurulu Davanın Mimarı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yalan üzerine kurulu davanın mimarı," bir durumun veya olayın temelinde yanıltıcı veya sahte bilgi, ifade veya kanıtların yer aldığı bir dava veya olayın sorumlusunu ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin veya bir grubun kasıtlı olarak yalan söyleyerek veya yanıltıcı bilgiler sunarak bir dava veya olayı manipüle ettiğini, kontrol altına almaya çalıştığını veya yönlendirdiğini ifade eder.

Hakaret mi?


Yalan Üzerine Kurulu Davanın Mimarı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sonuç olarak, sanığın yargılanmakta olduğu ... Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ... tarihli savunması ile... tarihli ve....havale tarihli iddianameye cevap başlığı altındaki yazılı beyanların- da kullandığı ifadeler (Davaya konu soruşturmanın savcısı he- def alınarak: Yalan üzerine kurulu davanın mimarı) TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kap- samında kaldığı gibi, değer yargısı niteliğine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta değildir. Bu durumun ak- sinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12356 Karar: 2016/13059 Tarih: 13.06.2016

"Yalan Üzerine Kurulu Davanın Mimarı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.